PRIVATLIVS- OG DATABESKYTTELSESPOLITIK

 

1. Baggrund og hvem du kan kontakte – den dataansvarlige

Den Miljøterapeutiske Organisation herunder Dagbehandlingsstilbuddet Hjembækskolen (herefter tilsammen benævnt som Den Miljøterapeutiske Organisation) er en sammenslutning af opholdssteder, botilbud, aflastningstilbud, specialskole og kollegier.

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU- Databeskyttelsesforordningen. Den Miljøterapeutiske Organisation er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Den Miljøterapeutiske Organisation har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.

Den Miljøterapeutiske Organisation finder, at det er vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til Den Miljøterapeutiske Organisations ydelser og administration. Den Miljøterapeutiske Organisation vil derfor ikke alene overholde lov- og myndighedskrav men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for beboere, elever, ansøgere, medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine persondata, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registreredes oplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige oplysninger, sletning af oplysninger eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Administrationschef Jesper Christensen

Tornbrinken 2, 4450 Jyderup
Den Miljøterapeutiske Organisation ApS

Telefonnummer: 70 23 29 29
Direkte telefonnummer: 31 51 20 40

Mail: dmo@dmo.dk

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og dine rettigheder.

2. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

Den Miljøterapeutiske Organisation registrerer og behandler personoplysninger om dig og dine pårørende for at kunne administrere og leve op til de forpligtelser, som Den Miljøterapeutiske Organisation har i forhold til dit ophold, indskrivning og behandling på Den Miljøterapeutiske Organisation samt pligtmæssig videregivelse.

Kategorien af registrerede omfatter beboere og elever med psykiatriske og/eller sociale lidelser, der enten er, eller er i proces i forhold til at blive visiteret til ophold på botilbuddet efter SEL § 52, stk. 3, nr. 7, SEL § 65, stk. 1, nr. 5, SEL § 76, stk. 3, nr. 1, SEL § 85 og SEL §§ 107-108 og indskrivning på dagbehandlingstilbuddet efter Lov om Folkeskolen § 22, stk. 5.

Den Miljøterapeutiske Organisation behandler personoplysninger af ansøgere til stillinger, ansatte, praktikanter, tidligere ansatte og medlemmer af ledelsesorganer herunder f.eks. direktion og bestyrelsesmedlemmer som led i almindelig personaleadministration samt pligtmæssig videregivelse.

Personoplysningerne falder i kategorier efter både artiklerne 6, 9 og 87 i Databeskyttelsesforordningen.

Hvad angår personoplysningerne efter artikel 6, skal hjemlen for disse fortrinsvis findes i stk. 1 a og stk. 1 c og e, mens personoplysninger i forbindelse med magtanvendelser registreres med hjemmel i stk. 1 c.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold, indskrivning eller ansættelse i Den Miljøterapeutiske Organisation, at organisationen har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for organisationens opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold, indskrivning eller ansættelse.

De kategorier af personoplysninger, som Den Miljøterapeutiske Organisation behandler

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som:  CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse mv.

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig især med hensyn til helbredsoplysninger. Derimod registrerer Den Miljøterapeutiske Organisation normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at Den Miljøterapeutiske Organisation registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold, indskrivning eller ansættelse i Den Miljøterapeutiske Organisation, og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger. Se Den Miljøterapeutiske Organisations oplysningspligt art 13.

Videregivelse af oplysninger

Den Miljøterapeutiske Organisation videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre du (eller din værge/dine forældre) har givet samtykke, eller hvis Den Miljøterapeutiske Organisation er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

3. Registreredes rettigheder

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig som Den Miljøterapeutiske Organisation registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere, elever eller medarbejdere i Den Miljøterapeutiske Organisation.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten, skal du rette henvendelse til Den Miljøterapeutiske Organisations dataansvarlige (se ovenfor).

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest indenfor en måned. Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan Den Miljøterapeutiske Organisation afvise at efterkomme din anmodning. Se Den Miljøterapeutiske Organisations retningslinjer om sikring af registreredes rettigheder

Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger blandt andet medens de undersøges.

4. Sletning af personoplysninger

Den Miljøterapeutiske Organisation opbevarer kun oplysninger om dig så længe, det er nødvendigt for organisationen. Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold, indskrivning eller ansættelse i Den Miljøterapeutiske Organisation.

Når du ikke længere har ophold, er indskrevet eller ansat i Den Miljøterapeutiske Organisation opbevarer organisationen dine oplysninger efter forældelseslovens regler, som er 5 år efter at opholdet, indskrivningen eller ansættelsen er ophørt medmindre, der er en konkret grund til at bevare oplysningerne i længere tid. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Den Miljøterapeutiske Organisation, hvor oplysningerne har betydning for sagen.

I forbindelse med visitation af nye beboere og elever til Den Miljøterapeutiske Organisation modtager organisationen en række personoplysninger fra kommunen og evt. fra borgeren eller dennes værge/forældre. Hvis visitationen ikke fører til, at borgeren modtager en plads på Den Miljøterapeutiske Organisation, vil alle personoplysninger fra visitationen blive slettet senest 1 måned efter, at sagen blev afklaret.

Personoplysninger om ansøgere i forbindelse med rekruttering slettes senest 6 måneder efter, de er modtaget. Se Den Miljøterapeutiske Organisations Retningslinjer for sletning af persondata i elektroniske og manuelle registre: Slettepolitik af personoplysning, retningslinjer.

5. Datasikkerhed

Den Miljøterapeutiske Organisation overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at organisationen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i Den Miljøterapeutiske Organisations databeskyttelsespolitik, der kan findes her: Se Den Miljøterapeutiske Organisations databeskyttelsespolitik.

6. Klagevejledning

Ønsker du at klage over Den Miljøterapeutiske Organisations behandling af dine personoplysninger, kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav.