DMO Hjembækskolen

Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
DMO Hjembækskolen
Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
DMO Hjembækskolen
Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
DMO Hjembækskolen
Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
DMO Hjembækskolen
Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
DMO Hjembækskolen
Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
DMO Hjembækskolen
Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
DMO Hjembækskolen
Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
DMO Hjembækskolen
Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
Previous slide
Next slide

Dagbehandlingstilbuddet DMO Hjembækskolen - specialskole med grundskole og STU

DMO Hjembækskolen er et dagbehandlingstilbud, en specialskole, hvor behandling og undervisning går hånd i hånd. Det er et dagbehandlingstilbud med nye og flotte faciliteter, som ligger i naturskønne omgivelser, hvor der ikke er en adskillelse af undervisning og behandling. Der er derudover fokus på faglige ambitioner, uanset hvilke forudsætninger barnet eller den unge kommer med.

Personlig trivsel og faglig trivsel påvirker gensidigt hinanden – uanset om det kommer samtidig eller det ene før det andet. DMO Hjembækskolen underviser i fuld fagrække og fører op til FP9 og FP10. Der arbejdes målrettet med elevernes undervisningsparathed, som en del af arbejdet med det overordnede mål: At blive uddannelsesparat.

Fakta:

  • DMO Hjembækskolen er en specialskole for unge med psykiske udfordringer, som har behov for særlige hensyn
  • Behandlingen tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk og mentaliseringsbaseret tilgang
  • Der undervises af uddannede skolelærere i små klasser. Der er plads til 50 elever på skolen
  • Hvert år føres der elever til afgangsprøver på FP9 og FP10 niveau med fuld fagrække, eller de fag den enkelte elev er klar til
  • Der er mulighed for STU –  herunder en e-sportslinje, som også gælder for 10. klasses elever

Behandling og tilgang

DMO Hjembækskolen er et dagbehandlingstilbud, som er specialiseret i at arbejde med børn og unge mennesker med psykiatriske udfordringer. Der arbejdes mentaliseringsbaseret i en miljøterapeutisk ramme. Det betyder, at hverdagen er præget af forudsigelighed og tydelige rammer, samt en stor opmærksomhed på at støtte og forberede eleverne fagligt såvel som socialt.

Mentalisering omhandler et arbejde med eget følelsesliv og relationer – herunder specifikt at lære den enkelte også at få forståelse for sit eget og andres følelsesliv, som en del af at styrke sine sociale kompetencer. Det er vigtigt for alle, uanset udfordringer, at få etableret mulighederne for et socialt liv og blive en del af et fællesskab.

Som en del af behandlingsarbejdet er der flere forskellige behandlingstilbud, foruden de beskrevne: NADA, sanseintegration, PAV (Prøv Andre Veje: Misbrugsforebyggelse), lysterapi mm.

Fokus på tætte relationer

Behandlingsarbejdet på DMO Hjembækskolen tager udgangspunkt i relationen, der etableres mellem lærer og elev.

Klassernes lærerteams er gennemgående alle ugens dage, hvorfor der er gode muligheder for at være tæt på eleverne, støtte og vejlede dem. Lærerne, især kontaktlæreren for den enkelte elev, bliver oftest en meget central person og rollemodel for eleverne. Det gensidige kendskab der opstår lærer og elev imellem giver mulighed og tid til at få skabt en tillid og en troværdighed, som er afgørende i behandlingsarbejdet. Det kan ikke forventes, at de unge åbner op følelsesmæssigt for nogen, de ikke har en relation til, hvorfor relationsarbejdet er en forudsætning for behandlingen.

Her spiller den mentaliserende tilgang fra lærerne en væsentlig rolle, hvorfra de forsøger at forstå eleverne og sætte sig i deres sted. Der er i den forbindelse fokus på at møde eleverne åbent, nysgerrigt og anerkendende i bestræbelsen på at få eleverne til at føle sig set, hørt, mødt og forstået. Mange af dem der går på DMO Hjembækskolen har oplevet svigt fra voksne, hvorfor der er et særligt fokus på at give eleverne en grundlæggende følelse af sikkerhed i mødet med voksne. Pålidelige gentagelser er i den forbindelse vigtigt, idet det bidrager til en oplevelse af voksne som pålidelige og troværdige.

En særligt tilpasset undervisning

DMO Hjembækskolen består udelukkende af uddannede skolelærere, som har fået en miljøterapeutisk intern uddannelse. Dette for at sikre at undervisningen, udover et kvalificeret fagligt indhold, også har et fokus på behandling.

Lærerne er inddelt i klasseteams af 2-3, afhængig af klassens størrelse og elevernes støttebehov. Aldersspændet er fra 4-10. klasse og mulighed for STU.

DMO Hjembækskolen har derudover fokus på mulighederne for at inddrage mere end den faglige klasseundervisning, i forhold til at billedkunstlokalet giver brede muligheder for at arbejde kreativt, musik tilbydes som valgfag, og mulighederne for at få idræt og træning i fokus prioriteres højt.

Specialskolen har et veludstyret fitnesscenter, såvel som sportshal. For mange unge i målgruppen er fysisk inaktivitet ofte en problematik, og der derfor er opmærksomhed på at give støtte og mulighed for at ændre på dette.

Dagbehandlingstilbud med mange muligheder og aktiviteter

Der er i hverdagen mange aktiviteter og muligheder, både klassemæssigt, men også helt individuelt tilrettelagt. Dette for at skabe variation og imødekomme forskellige indlæringsmuligheder i undervisningen. Der vil derfor være mulighed for både undervisning i klassisk forstand og en mere praksisorienteret undervisning. Der er mange muligheder for at tage de individuelle hensyn, men på DMO Hjembækskolen er det en prioritet at lære vores elever at være sammen og fælles om undervisning. Selvom der ofte er store faglige forskelle på eleverne, lykkedes det alligevel at have en del fælles undervisning – både i klasselokalerne og i sportshallen/fitnesscentret samt andre sociale fælles aktiviteter.

Det er en målsætning med specialskolen at eleverne skal blive undervisningsparate, uddannelsesparate og tage så mange afgangsprøver, som det er muligt. Vi har ambitioner på vores unges vegne, og mener at det er nødvendigt for dem som kan, at lære at kunne tage imod undervisning som en del af en klasse på trods af deres udfordringer.

Der søges derudover at delagtigøre eleverne i egen udvikling, hvorfor de har mulighed for at få indflydelse på både den undervisning, der tilrettelægges for dem samt deres udviklingsmål. Målet er at give mulighed for at blive aktør i eget liv – noget som er nyt for mange, når de kommer til Hjembækskolen.

Læs mindre Læs mere

STU-Forløb

Der er unge, især i DMO Hjembækskolens målgruppe, som ikke når at blive klar til en almindelig ungdomsuddannelse eller en FGU. Dette skyldes som oftest en kombination af behandlingsmæssige problematikker og en langvarig, afbrudt og på forskellige måder mislykket skolehistorik.

Eleverne på STU, har også behov for behandling, og bliver en del af behandlingsarbejdet. STU er et uddannelsesforløb, med fokus på de dele, som formelt er inkluderet i STU-forløb i forhold til ADL og kompetenceudvikling. Dog har de unge ligeledes behov for behandling, som en del af den personlige og sociale udvikling målrettet større selvstændighed. Behandlingen er en integreret del af et STU-forløb på DMO Hjembækskolen, hvilket betyder, at den, som beskrevet under afsnittet behandling, er tilrettelagt ud fra en miljøterapeutisk og mentaliseringsbaseret tilgang.

Specialskolen har mange forskellige muligheder, og de enkelte STU-forløb sammensættes individuelt, i samarbejde med den unge. STU-eleverne indgår enten i en STU-klasse eller bliver, i enkelte tilfælde, en del af andre klasser. Det skyldes, at der for langt de fleste forløb, er ajourførende- eller prøveorienteret skolegang. STU-eleverne har ofte skolemæssige mangler og har også behov for at arbejde på deres undervisnings- og uddannelsesparathed. På STU er der mulighed for at tage udvalgte afgangsprøver – eksempelvis målrettet de karaktermæssige kriterier, som er adgangsgivende på ungdomsuddannelserne.

DMO Hjembækskolen har som nævnt forskellige muligheder for at sammensætte helt individuelle STU-forløb. Der er forskellige muligheder for at kombinere, hvor de enkelte dele kan fylde helt forskellige fra forløb til forløb, men typisk er det en kombination af fagundervisning i en klasse, kombineret med praktikforløb, ADL, træning, køkkenarbejde eller i forløb med praktisk håndværksarbejde. 

Læs mindre Læs mere

Lærerbesøg i hjemmet

Undervisningen på DMO Hjembækskolen er struktureret – dog med en stor fleksibilitet i forhold til at kunne tage hensyn til den enkeltes behov. DMO Hjembækskolen har i den forbindelse stor ekspertise i at hjælpe børn og unge tilbage i skole efter længere forløb uden skolegang. Der er et særligt fokus på at opbygge den unges skoleglæde igen og støtte den unge i at få gode oplevelser i forbindelse med skole. Forudsætningen for dette er et massivt relationsarbejde, hvor eleven får tilknyttet en kontaktlærer, som kommer på besøg hjemme hos eleven. Der vil i den første tid ikke nødvendigvis være et fagligt fokus, men derimod en optagethed af at skabe en tryg relation mellem elev og lærer, hvor der løbende vil være forskellige tiltag – store som små. Det er en proces, hvor eleven og læreren arbejder sammen om at finde ud af, hvad der skal til for, at eleven kan lykkes med at komme i skole igen. For nogle kan det være svært blot at opholde sig på en skole igen. Der vil i disse tilfælde til en start være fokus på at køre forbi skolen, holde på parkeringspladsen uden at gå ind, indtil eleven er tryg ved at gå ind på skolen og senere forsøge sig med at sidde i en klasse. Det er vigtigt, at processen sker i elevens tempo således, at de gode erfaringer kommer til at fylde mere end de dårlige.

E-sportslinje

Der er en del unge, som er interesserede i E-sport. DMO Hjembækskolen har derfor oprettet en E-sportslinje i et nyindrettet E-sportslokale, som er lavet til formålet. Der er derudover tilknyttet en E-sports træner. E-sport har ikke alene til formål at styrke motivationen for netop dette, men bruges også som virkemiddel til at fremme motivationen for den mere traditionelle og fagligt orienterede undervisning.

E-sport er tilrettelagt således, at der er to dage ugeligt, som er dedikeret til det  de andre tre dage er en kombination af undervisning med en klasse og andre faglige og sociale aktiviteter. E-sport tages alvorligt, og det inkluderer undervisning, træning, kampe og social træning. Derfor forpligter eleverne på holdet sig også til at være stabile og være en del af holdet. Ligeledes skal de passe deres uddannelsesforløb de andre tre dage, som en del af at være på holdet samtidig med, at der er plads til, at eleven kan have en svær dag og have brug for noget andet den pågældende dag.

Vi er underlagt folkeskoleloven

Det betyder, at dagbehandlingstilbuddet overholder alle formelle krav, såsom timetal, fagrække, årsplaner, praktikforløb, brobygning, UU-vejledning, projektopgaver, terminsprøver, nationale test og afgangsprøver.

  • Der er i gennemsnit 7 elever i en klasse, og der er altid mindst 2 lærere i en klasse

  • På skolen er der ca. 35 elever, heraf er en gruppe STU-elever

  • Skolen er prøveafholdende, dvs. der tilbydes 9. og 10. klasses afgangsprøve

  • Skolen har siden august 2017 været en mobilfri skole

Se vores brochure om DMO Hjembækskolen

Billeder fra DMO Hjembækskolen