ADHD

Hvad er ADHD?

ADHD er en opmærksomhedsforstyrrelse, som er en neurologisk udviklingsforstyrrelse og i vid udstrækning vurderes at være arvelig. Dette kommer typisk til udtryk i forhold til nedenstående tre kerneområder:

  • Opmærksomhedsforstyrrelse. Dette betyder, at der er udfordringer med at fastholde opmærksomheden og fokus, og der let sker afledning. Dette sker på baggrund af en begrænset evne til at sortere i sanseindtryk, hvorfor personen i højere grad bliver påvirket af verden omkring sig, end andre mennesker almindeligvis gør. Mennesker med ADHD bliver derudover hele tiden afledt i forhold til sin tankerække.
  • Hyperaktivitet, der blandt andet kommer til udtryk i en kropslig uro, som er forstyrrende og vanskelig at undertrykke. Det er derfor svært at sidde stille, hvilket kan være forstyrrende i eksempelvis sociale eller undervisningsmæssige sammenhænge.
  • Impulsivitet. Impulsivitet går hånd i hånd med manglende konsekvensberegning. Der bliver handlet baseret på impuls og uden omtanke, hvilket kan lede til uhensigtsmæssige situationer.

Det er varierende i hvor høj grad de forskellige kerneområder kommer til udtryk, og i hvor høj grad de påvirker den enkeltes funktionsniveau. Er man meget påvirket i forhold til opmærksomhed og hyperaktivitet, kan det eksempelvis give udfordringer i forbindelse med indlæring. Dette i særdeleshed fordi vores uddannelsessystem er indrettet på en måde, hvor det kræves, at eleven er stilsiddende og evner at koncentrere sig i længere perioder ad gangen. Impulsivitet og manglende konsekvensberegning kan ligeledes medvirke, at personer med ADHD handler på ting, de ellers ikke ville gøre, hvilket kan få konsekvenser for personen selv og relationen til andre. Det kan eksempelvis lede til, at man får såret nogen, som man holder af eller bliver udstillet i sociale sammenhæng. Ofte ses det, at særligt børn og unge med ADHD er lette at ”lokke”, eller ofte indtager rollen som den, der får ting til at ske i en ungegruppe, fordi der er en mere risikovillig adfærd forbundet med begrænset konsekvensberegning.

Det er ofte svært at få en hverdag til at fungere, når ADHD er udtalt, fordi strukturering og planlægning er egenskaber, som mennesker med ADHD ofte er udfordret på. Det er derfor meget typisk, at mennesker med ADHD kan fremstå glemsomme, har svært ved at at overholde aftaler eller har en ringe fornemmelse af tid.

Hvordan behandler vi ADHD på vores opholdssteder?

ADHD er en opmærksomhedsforstyrrelse, som ikke lader sig kurere i sådan en grad, at den forsvinder, men der er måder at dæmpe symptomerne på samt få tillært sig værktøjer til at håndtere symptomerne.

Behandling af ADHD på vores opholds- og bosteder tager udgangspunkt i den miljøterapeutiske tilgang, hvor barnet, den unge eller voksne støttes i at få dæmpet sine symptomer og lære, hvordan denne kan tilegne sig redskaber og metoder, der bedst virker netop for vedkommende i forhold til at kunne leve et meningsfyldt og selvstændigt liv. Dette sikres blandt andet gennem en tydelig dagsstruktur, rammesætning og opmærksomhed på kost, søvn og motion, da dette vurderes at være grundelementer i en stabil tilværelse. Dagsskemaer, eventuelt piktogrammer, og andre værktøjer bliver for de fleste ligeledes en fast bestanddel af hverdagen.

For mange mennesker med ADHD er netop den daglige struktur vanskelig at fastholde, hvilket også ofte er gældende i forbindelse med kost, motion og søvn. Hvor hyperaktivitet, kan medføre, at motionsniveauet er tilstrækkeligt, er det ofte problematisk med kostvaner og søvnmønstret, hvilket yderligere giver dårlige betingelser i forhold til at kunne koncentrere sig og konsekvensberegne. Derfor er et fokus på kost, søvn, og eventuelt også motion, en væsentlig del af behandlingen.

 

I forbindelse med behandlingen er der derudover et fokus på relationsarbejde. Dette fordi inddragelse af den enkelte i egen behandling vurderes afgørende for dennes udvikling og trivsel. Relationsarbejdet bliver i den forbindelse bærende for samarbejdet mellem den anbragte og miljøterapeuterne.

Nogle af de værktøjer og modeller som ofte tages i brug, i arbejdet med børn, unge og voksne med ADHD, er mentaliseringsbaserede. Eksempler herpå kan være forskellige åndedrætsøvelser (for at modvirke impulsivitet), såvel som triggeranalyser og kriseplaner.

Læs mindre Læs mere

Kost og motion er en vigtig del af ADHD behandlingen på vores opholdssteder

Det er for mange unge mennesker vanskeligt at få etableret et søvnmønster, som er regelmæssigt og tilstrækkeligt. Dette gør sig i høj grad også gældende for unge med ADHD, hvor ikke alene den kropslige uro, men også distraktioner i forhold til telefoner og computere kan spille ind og påvirke søvnmønstret, da konsekvenstænkningen er udfordret, og impulsiviteten kan tage over.

På vores opholds- og bosteder arbejdes der i praksis med flere forskellige metoder og værktøjer til at hjælpe med at få stabiliseret søvnmønsteret. Der er blandt andet fokus på at skabe en struktureret og genkendelig hverdag, mens der i forbindelse med sengetid er forskellige metoder, som kan støtte den enkelte i at finde ro og falde i søvn. Eksempler er NADA, ball-stick massage, indsovningsøvelser, kugledyner mm. Ligeledes kan elektronik gøres utilgængeligt ved sengetid. Med et stabilt søvnmønster ses det ofte, at barnet, den unge eller voksnes funktionsniveau forbedres tydeligt i forhold til koncentrationsevnen.

I forhold til kost ses det typisk for unge, og især for unge med ADHD, at der er en overvægt af usunde fødevarer. Det kan være færdiglavede og hurtige måltider, ofte suppleret med energidrikke, eller andet usundt. Dette fordi den unge med ADHD ofte ikke formår at planlægge, koordinere samt tilberede måltider. Konsekvenserne af at spise usundt og uhensigtsmæssigt forværrer symptomerne betydeligt hos mennesker med ADHD, hvorfor støtte i forbindelse med kost ofte er et tilbagevendende fokus.

 

På vores opholds- og bosteder støttes den unge i at få etableret sunde, regelmæssige motionsvaner, da disse også er med til at dæmpe symptomer og blandt andet bidrager til en naturlige træthed samt er appetitfremmende. Motion har derfor både en positiv effekt på den generelle sundhed og velvære samt på ADHD-symptomerne. Der opleves i den forbindelse ofte en positiv effekt på indlæringsevnen, da det er lettere at finde ro efter at have været fysisk aktiv. Sammenhængen mellem krop og sind er ofte tydelig hos mennesker med ADHD, og hverdagen i opholds- eller bostedet afspejler derfor et fokus på motion, hvor den enkelte støttes i de forskellige muligheder for at gå, løbe, dyrke sport og fitness eller tage en tur i svømmehallen eller til stranden om sommeren.

Læs mindre Læs mere

ADHD medicin

Medicin er ofte en hjælp i forhold til behandlingen af ADHD. Denne kan gøre en betydelig forskel for funktionsniveauet, og der er mange, som oplever en mærkbar effekt i forhold til koncentrationsevnen, uro og impulsivitet. Medicinen skal dog tages regelmæssigt, hvilket kan være en udfordring for mennesker med ADHD. Derfor er det ofte nødvendigt at støtte og hjælpe den unge eller voksne med at få etableret støttesystemer, der fungerer og muliggør, at den enkelte selvstændigt mestrer at fastholde et stabilt medicinforløb.

Dette er derfor et fortløbende fokusområde på vores opholds- og bosteder i behandlingen af ADHD.

Du kan læse mere om, hvordan vi i Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder med ADHD på vores opholdssteder her.

Akut anbringelse

Hos DMO tilbyder vi også mulighed for at indskrive børn, unge og voksne i akutte situationer.

Du kan læse mere om akut anbringelse her.

Flere diagnoserne:

Anoreksi

Autismespektrum-
forstyrrelser

Personligheds-
forstyrrelser

Skizofreni

Udviklingshæmning