Opholdsstedet DMO Egeholm

Holmegaardsvej 4, 4684 Holmegaard

Opholdsstedet DMO Egeholm - Småbørn og Familieophold

DMO Egeholm er et opholdssted for småbørn, familier og gravide.

DMO Egeholm – Småbørn har 7 pladser til målgruppen børn i alderen 0-9 år. Afdelingen er for børn, som har behov for anbringelse i en periode på maksimum 3 måneder, med henblik på afklaring af formål og indhold af videre behandlingsforløb, eller som har behov for midlertidigt ophold i en periode på maksimum 1 år, mens der træffes afgørelse om videre foranstaltning, socialpædagogisk og/eller psykologisk udredning eller undersøgelse.

DMO Egeholm – Familieophold har 7 pladser til familier, som omfatter max. 17 personer – herunder max. 7 voksne. Tilbuddet omfatter midlertidige ophold til familier eller gravide, der har behov for midlertidigt ophold med henblik på at understøtte, at tilknytning mellem barn og forældre etableres og/eller styrkes.

Opholdsstedet ligger tæt på natur og benytter Sydsjællands grønne områder, som en del af behandlingsarbejdet. Særligt i arbejdet med småbørn er naturoplevelser en del af hverdagen, hvor bl.a. Herlufsholmskoven bruges flittigt.

Målgruppe

På DMO Egeholm modtager vi både akutte og planlagte anbringelser. Vores tilbud henvender sig til familier og børn, der har været udsat for omsorgssvigt og kan være i mistrivsel og/eller krise. Vi tilbyder:

 1. Familiebehandling
  For forældre, der har behov for at udvikle og skabe tilknytningen til deres barn, samt tilegne sig indsigt i og forståelse for barnets følelsesmæssige og fysiske behov. Forældrene vil kunne tilegne sig færdigheder i at kunne strukturere og tage ansvaret for deres barns trivsel og udvikling – herunder varetagelse af de praktiske daglige gøremål, som er en forudsætning for at kunne tage ansvaret for barnets basale behov og trivsel. Desuden skabes der fokus på, hvilke værdier de lægger til grund for deres liv og hvilke relationer, de ønsker at spejle sig i.
 2. Forældekompetenceundersøgelse
  For forældre, der har vanskeligt ved at sikre deres barns trivsel og har behov for at få udarbejdet en social- og udviklingsbeskrivelse, samt en psykologisk forældrekompetenceundersøgelse med henblik på at sikre deres barns trivsel og udvikling. Undersøgelsen udføres af en autoriseret psykolog, som vi hjælper med at formidle kontakten til.
 3. Gravide
  For gravide, hvor der er bekymring for det kommende barns trivsel, og hvor den gravide har brug for hjælp til at forberede sig på det kommende forældreskab. Vi tilbyder desuden at støtte kvinden under fødslen samt i dagene på hospitalet.
 4. Børn 0-9 år
  For børn med behov for professionel døgnanbringelse. Børn, der er i mistrivsel, har været udsat for vold eller på anden måde har oplevet omsorgssvigt.

Behandlingsarbejdet på DMO Egeholm

NBO

Behandlingsarbejdet på DMO Egeholm Familieophold tager udgangspunkt i NBO-metoden (Newborn Behavioral Observations). Det er en metode, hvor medarbejdere og forældre sammen ser på, hvad spædbarnets adfærd kan fortælle om lige netop deres spædbarns behov.

Målet med NBO er;

 • at fremme den følelsesmæssige tilknytning mellem forældre og barn.
 • at fremme tryghed hos nybagte forældre.
 • at fremme mestrings-oplevelsen: Jeg kan læse mit barn og forstå, hvad det har brug for.
 • at fremme god emotionel og adfærdsregulering hos barnet (det gøres ved at fremhæve barnets kompetencer og evner, men også ved at se på hvilke udfordringer barnet har lige nu, og hvordan forældrene kan støtte barnet).
 • at skabe ro og balance samt bevidsthed om, hvad der fører til uro og ubalance.
 • at bygge en alliance mellem medarbejderne og forældrene.

NBO er udviklet af professor dr. Kevin Nugent på Harvard Medical School i 90’erne ud fra NBAS (The Neonatal Behavioral Assessment Scale), som er en systematisk undersøgelse af det 0-2 måneder gamle barns adfærd og signaler. Dr. T.B. Brazelton havde tilbage i 1970’erne, sammen med et forskerteam udviklet NBAS, som med sin interaktive karakter også styrker relationen mellem forældre og barn. NBAS bliver især anvendt i sammenhænge hvor spædbarnet er sårbart og udsat, og hvor, NBAS kan afsløre såvel barnets styrker som dets sårbarheder. NBAS er en meget omfattende undersøgelse og består af 56 delelementer med komplekse observationer integreret heri.

Læs mindre Læs mere

Mentaliseringsbaseret tilgang

På både afdelingen for småbørn og familieophold tager det daglige behandlingsarbejde udgangspunkt i en mentaliserende miljøterapeutisk tilgang. Vi støtter og vejleder forældrene i at skabe en genkendelig hverdagsstruktur, hvor de kan tilegne sig viden om forældreansvarsopgaven med udgangspunkt i deres barns trivsel og udvikling. Vi skaber en forudsigelig struktureret hverdag, som giver tryghed for alle parter, hvor relationsarbejdet er i fokus og bliver bærende for behandlingen.

Vi ser bag om barnets adfærd og arbejder traumebevidst, hvor barnet blandt andet støttes i at mærke og sætte ord følelser samt regulere dem. Mange spædbørn har behov for en tidlig, traumebevidst behandlingsindsats, hvorfor vi også tilbyder spædbarnsbehandling – også eksternt.

For børn over 4 måneder udarbejder vi sansemotoriske screeninger, der sammen med udviklingsbeskrivelser af barnet, giver indsigt i barnets aktuelle trivsel og udvikling.

Læs mere om mentalisering og miljøterapi her.

Familiebehandling og støttet samvær

Med afsæt i den mentaliseringsbaserede tilgang, tilbyder vi støttet og overvåget samvær til forældre/barn-relationen. Vi guider forældrene i barnets signaler og observerer familiernes interne samspil. Vi beskriver, hvad vi ser; hvordan møder forældrene barnet, hvordan er barnets trivsel og udvikling, og hvordan er samspillet mellem forældrene og deres barn. Vi har fokus på gennemsigtighed, hvor vi forholder forældrene til deres handlinger og gør det bevidst for dem, hvilken betydning deres handlinger har for deres barn.

Alle familier, der flytter ind på DMO Egeholm Familieophold, får tilknyttet to primære kontaktpersoner. De primære kontaktperson arbejder relationelt og tilbyder forældre og børn et fortroligt rum, hvor de kan dele og arbejde med svære problemstillinger og egne opvækstvilkår. Rammen for familiebehandlingen på DMO Egeholm gives af sagsbehandlerne i form af familiens handleplan, hvor omdrejningspunktet er familiens delmål samt støtte til at skabe struktur, sikkerhed og tryghed i et omsorgsfuldt miljø.

På DMO Egeholm Småbørn lægger vi vægt på at skabe en tillidsfuld relation til barnet såvel som forældrene. Vi tilbyder ugentlige samtaler med forældre om barnets trivsel og udvikling, så forældrene føler sig inddraget i deres barns hverdag. Vi tilbyder desuden familiebehandling i hjemmet, ligesom vi også tilbyder sparring og supervision med plejefamilier.

Støtte til Gravide

På DMO Egeholm kan gravide kvinder samt partnere få støtte under graviditeten. Vi støtter kvinden i det store både fysiske og følelsesmæssige pres, der kan være under en graviditet, og hjælper forældrene med at forbinde sig følelsesmæssigt og relationelt til barnet i livmoderen. Vi hjælper desuden med udvikling af de kommende forældres indre forestillinger af barnet og guider dem i de nye roller, de får som forældre. Vi vejleder dem i tilgangen til forældreopgaven med udgangspunkt i erfaringer fra deres egen opvækst. Vi støtter også kvinden under fødslen og i dagene på hospitalet.

Visitation

Vil du høre mere om DMO Egeholm eller nogle af vores andre opholdssteder?

Kontakt Chef for Døgnbehandling, Jannie Christensen, tlf.: 61 31 05 40

Se medarbejderne på DMO's opholdssteder her

Billeder fra DMO Egeholm