Sanseintegration

Hvad er sanseintegration?

Sanseintegration er hjernens evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk samt regulere og modulere, dvs. hæmme eller fremme information fra sanserne. Denne neurologiske automatiserede proces, gør det muligt for os at reagere på en hensigtsmæssig måde, hvilket kaldes for adaptiv respons. Den adaptive respons kan være af både motorisk, perceptuel, indlærings- og adfærdsmæssig karakter.

Sanseintegration gør det, vi oplever, meningsfuldt. Dette ved at sortere alle de informationer, vi modtager via vores sanser, gennem udvælgelse af, hvad der skal fokuseres på. Dette bidrager til, at vi bedre kan handle og reagere i en given situation og på en hensigtsmæssig måde. Det er derfor fundamentet for opmærksomhed, indlæring og social adfærd.

Teorien bag sanseintegrationen, har sit afsæt i bøgerne:

Sanseintegration hos børn af A. Jean Ayres og Lev Sanseligt af Winnie Dunn

Hvorfor arbejder vi med sanseintegration?

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder vi med sanseintegration, fordi vi ved, at mange børn og unge såvel som voksne oplever udfordringer i forhold til at have en god kontakt til og fornemmelse af deres egen krop såvel som følelsesliv. Det kan for eksempel vise sig ved, at den unge har en dårlig fornemmelse for temperatur, eller at den unge ikke kan mærke det i kroppen, når vedkommende er glad eller spændt. Der er mange årsager til, at unge kan profitere af forløb med sanseintegration – fysiologisk, psykisk eller begge dele. Det afhænger i høj grad af den enkelte unge og de udfordringer, vedkommende står overfor.

Hvorfor er sanseintegration givende hos børn og unge?

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation har vi erfaring med, at forløbet med sanseintegration hos børn og unge er givende, og det er der flere grunde til.

For det første har mange unge oplevelsen af, at selve sanseintegrationen er behagelig, imens den står på.

Dernæst oplever de unge, hvordan den sansemæssige træning kan bruges i deres dagligdag, og hvordan det har en tydelig positiv effekt på deres velbefindende.

Praksistilgang

Man kan arbejde med sanseintegration på mange forskellige måder og med mange forskellige øvelser. De konkrete øvelser kommer i høj grad an på den enkeltes behov, og derfor planlægges forløbene individuelt. Fælles for øvelserne er dog, at der arbejdes med sanserne gennem forskellige elementer. Herunder er nogle af de elementer, der kan være en del af et forløb med sanseintegration:

  • Lyd og musik
  • Temperatur
  • Åndedrætsøvelser
  • Massage
  • Balance

Målet er, at den unge bliver bevidst om, hvordan de reagerer på forskellige sanseindtryk. Det hjælper den unge til at tilrettelægge hverdagen på en måde, der er god for både den unge og omgivelserne. Åndedrætsøvelser er eksempelvis en metode, som de unge kan bruge på egen hånd, når det er indlært, hvilket erfaringsmæssigt kan være en stor hjælp eksempelvis i situationer hvor arousal er stigende.

Der arbejdes med forskellige øvelser sammen med en ergoterapeut, i et sanserum, hvor der er en række forskellige sansestimulerende redskaber; så som hængekøje, boldbassin og mange andre ting, også i forhold til lyd og lys. Forløbene har forskellig varighed, og kan være vedvarende, når den unge profiterer særligt af det. Det er sessioner, som er helt uforstyrrede i 1:1 sammenhæng, hvor der kun er den unge og ergoterapeuten til stede.

Læs mindre Læs mere

Sådan arbejder vi med sanseintegration

I Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder vi med sanseintegration både på vores bosteder- og opholdssteder samt i vores dagbehandlingstilbud, da vi oplever, at målgruppen af børn, unge og voksne inden for det psykiatriske område i høj grad har behov for dette i behandlingen. Det gælder både derhjemme, men også i eksempelvis skolesammenhæng, hvor vi tager hensyn til de sanseprofiler, der udarbejdes for den enkelte. Det kommer til udtryk i, hvordan eleven bedst tilgodeses i forhold til lyd, uro, lys, lugte mv., som kan forstyrre meget i en undervisningssammenhæng. Eksempelvis uro og lydfølsomhed kan opleves som distraherende for mange, herunder børn, unge og voksne med autisme.

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation afholdes sanseintegrationsforløbene af en uddannet ergoterapeut, som har arbejdet indgående med området. Det er ergoterapeuten, som udarbejder de såkaldte sanseprofiler og diæter, som indgår som en del af behandlingsarbejdet. Sanseintegrationen bliver både inddraget på vores bosteder, opholdssteder og i vores dagbehandlingstilbud som en del af undervisningen, der tager hensyn til de enkelte elevers diæter og sanseprofiler.

Læs mindre Læs mere

Flere af ydelserne:

Akut anbringelse

Behandlingen

Døgnanbringelse

Familiebehandling og familieterapi

Mentalisering

Miljøterapi

NADA-Akupunktur

Psykiater

Støttet og overvåget samvær

Ydelses ark

§ 54-støtteperson