Menu Luk

Sanseintegration

Hvad er sanseintegration?

Sanseintegration er hjernens evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk samt regulere og modulere, dvs. hæmme eller fremme information fra sanserne. Denne neurologiske automatiserede proces, gør det muligt for os at reagere på en hensigtsmæssig måde, hvilket kaldes for adaptiv respons. Den adaptive respons kan være af både motorisk, perceptuel, indlærings- og adfærdsmæssig karakter.

Sanseintegration gør det vi oplever, meningsfuldt ved at sortere alle de informationer, vi modtager via vores sanser, ved at udvælge det, der skal fokuseres på, og gør det derved muligt for os at handle og reagere på den situation, vi er i, på en hensigtsmæssig måde. Det er fundamentet for opmærksomhed, indlæring og social adfærd.

Teorien bag sanseintegrationen, har sit afsæt i bøgerne:

Sanseintegration hos børn af A. Jean Ayres og Lev Sanseligt af Winnie Dunn

Hvorfor arbejder vi med sanseintegration?

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder vi med sanseintegration, fordi vi ved, at mange unge oplever udfordringer i forhold til at have en god kontakt til og fornemmelse af deres egen krop såvel som følelsesliv. Det kan for eksempel vise sig ved, at den unge har en dårlig fornemmelse for temperatur, eller at den unge ikke kan mærke det i kroppen, når vedkommende er glad eller spændt. Der er mange årsager til, at unge kan profitere af forløb med sanseintegration – fysiologisk, psykisk eller begge dele. Det afhænger i høj grad af den enkelte unge og de udfordringer, vedkommende står overfor.

Hvorfor er sanseintegration givende hos børn og unge?

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation har vi erfaring med, at forløbet med sanseintegration hos børn og unge er givende, og det er der flere grunde til:

For det første har mange unge oplevelsen af, at selve sanseintegrationen er behagelig, imens den står på.

Dernæst oplever de unge, hvordan den sansemæssige træning kan bruges i deres dagligdag, og hvordan det har en tydelig positiv effekt på deres velbefindende.

Sådan arbejder vi med sanseintegration

I Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder vi med sanseintegration både på opholdssteder og i dagbehandlingstilbud, hvor vi oplever, at målgruppen af børn og unge indenfor det psykiatriske område i høj grad har behov for behandlingen. Det gælder både derhjemme, men også i eksempelvis skolesammenhæng, hvor vi tager hensyn til de sanseprofiler, der udarbejdes for den enkelte. Det kommer til udtryk i forhold til, hvordan eleven bedst tilgodeses i forhold til lyd, uro, lys, lugte mv., som kan forstyrre meget i en undervisningssammenhæng. Eksempelvis uro og især lydfølsomhed kan opleves som distraherende for mange, herunder børn og unge med autisme.

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation afholdes sanseintegrationsforløbene af en uddannet ergoterapeut, som har arbejdet indgående med området. Det er ergoterapeuten, som udarbejder de sanseprofiler og diæter, som indgår som en del af behandlingsarbejdet. Sanseintegrationen bliver både inddraget på vores bo- og dagtilbud som en del af undervisningen, som tager hensyn til de enkelte elevers diæter og sanseprofiler.

Praksistilgang

Man kan arbejde med sanseintegration på mange forskellige måder og med mange forskellige øvelser. De konkrete øvelser kommer i høj grad an på den enkelte unges behov, og derfor planlægges forløbene individuelt. Fælles for øvelserne er dog, at der arbejdes med sanserne, og det kan bl.a. inddrage følgende elementer:

  • Lyd og musik
  • Temperatur
  • Åndedrætsøvelser
  • Massage
  • Balance

Målet er, at den unge bliver bevidst om, hvordan de reagerer på forskellige sanseindtryk. Det hjælper den unge til at tilrettelægge hverdagen på en måde, der er god for både den unge og omgivelserne. Åndedrætsøvelser er eksempelvis en metode, som de unge kan bruge på egen hånd, når det er indlært, hvilket erfaringsmæssigt, kan være en stor hjælp eksempelvis i situationer hvor arousal er stigende.

Der arbejdes med forskellige øvelser sammen med en ergoterapeut, i et sanserum, hvor der er en række forskellige sansestimulerende redskaber; så som hængekøje, boldbassin og mange andre ting, også i forhold til lyd og lys. Forløbene har forskellig varighed, og kan være vedvarende, når den unge profiterer særligt af det. Det er sessioner som er helt uforstyrrede i 1:1 sammenhæng, så der kun er den unge og ergoterapeuten til stede.

Kontakt os hvis du vi vide mere

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder vi med mange forskellige behandlingstyper, der kan hjælpe de unge, og de udfrodringer de står med. Hvis du vil vide mere om vores specifikke arbejde, kan du kontakte os på mail eller telefon, og så vil vi hjælpe dig godt videre.