Menu Luk

Vores målgrupper

Opholdsstederne i Den Miljøterapeutiske Organisation er godkendt til børn, unge og voksne. Vi er en organisation med flere forskellige afdelinger, hvorfor målgruppen derfor også ses bredere end normalt. 

Vores opholds- og behandlingssteder er godkendt til børn og unge med svære psykiske vanskeligheder og sygdom i alderen 10-23 år. Børn og unge som er i risiko for at udvikle psykisk sygdom samt normalt begavede børn og unge med symptomer på tidlig relationsforstyrrelse, der har brug for støtte af tydelige professionelle voksne i et trygt miljø. 

Vores Ungekollegie som er godkendt til unge og voksne med svære psykiske vanskeligheder og sygdom i alderen 16-28 år og vores botilbud Grandbo er godkendt til voksne med udviklingshæmning- eller forstyrrelse og som er mellem 18 og 35 år på indskrivningstidspunktet. 

Opholdsstederne, botilbuddenes og dagbehandlingstilbuddenes særkende er relationsarbejde i en miljøterapeutisk ramme. Børn, unge og voksne må derfor kunne forventes at have mulighed for at kunne indgå i den relation, der tilbydes af de voksne, altså have en grad af tilknytningsevne, som naturligvis er differentieret målgruppen. I tillæg til den miljøterapeutiske behandlingsramme, arbejdes der med en mentaliseringsbaseret tilgang. Samspillet mellem miljøterapi og mentalisering skaber et alsidigt og fagligt velfunderet behandlingsarbejde.

Organisationens forskellige typer af opholdssteder og bosteder, er samlet set godkendt til tre forskellige anbringelsestyper og har tillige mulighed for fleksible pladser. Lovgivningsmæssigt er mulighederne indenfor:

  • §66 stk. 1., nr. 5 og 6
  • § 76
  • § 107

Opholdsstederne og Ungekollegiet

Behandlingen på opholdsstederne og Ungekollegiet er rettet mod børn, unge og voksne, der har behov for støtte af tydelige professionelle voksne i et anerkendende miljø. Psykiatriske problemstillinger, med angst, depression og psykosociale udfordringer er en del af deres hverdag. Det er også børn og unge med varierende diagnosebilleder, så som skizofreni, bipolar lidelse, autismespektrumsforstyrrelser, emotionel ustabil personligheds-struktur, anoreksi, selvskadende adfærd, OCDangstproblematikker, Tourettes syndrom, PDA, tvangsprægede handlemønstre, ADHD og andre psykiske eller neurologiske problemstillinger.

De behandlingsmæssige udfordringer er komplekse og ofte omfattende for målgruppen, hvilket betyder at der for mange kan være længerevarende behandlings- og anbringelsesforløb. For at fastholde et kontinuerligt, ensartet behandlingsarbejde, er der en bred vifte af muligheder for anbringelser, som tager hensyn til hvor barnet eller den unge er ved anbringelsens start og hvor de kan komme videre til, i takt med den positive udvikling. Vi har anbringelsesforløb for børn og unge, som starter med et mindre opholdssted, med højt støttebehov, til gradvist at skifte til et andet opholdssted, i takt med udviklingen og et mindre støttebehovet, og afslutningsvis at kunne tage det sidste skridt ud via en overgang på Ungekollegiet eller i opgangsfællesskab.

I Den Miljøterapeutiske Organisations opholdssteder bor der mellem 3-9 børn og unge sammen, og indflytningsalderen er fra 10 – 18 år med mulighed for forlængelse op til 23 år. Særskilt er Botilbuddet Ungekollegiet for unge og voksne fra 16 – 28 år.

Der er nuancer i forhold til målgruppen på opholdsstederne, idet der er to socialpædagogiske opholdssteder, hvor tyngden i diagnostikken for de unge typisk er en smule lettere, og behandlingsbehovet tilsvarende.

Ungekollegiet er for unge og voksne, som har samme diagnostiske udfordringer som nævnt. Målgruppen er den samme som på opholdsstederne og støttebehovet kan derfor være tilsvarende, forstået som at det er helt individuelt og kan matche det som også er på de andre opholdssteder. Det er unge og voksne som fortsat har behov for støtte, men som uanset omfanget af dette, også vil profitere af at være en del af et botilbud, som er tilrettelagt på en anden måde.

Bostedet Grandbo

Grandbo er for voksne, mobile udviklingshæmmede hvor de på indskrivningstidspunktet er i alderen 18-35 år. Der bor 9 unge og voksne i tilbuddet 6 i den ene bygning og 3 i den anden. Beboerne har i gennemsnit boet på Grandbo i 4-5 år og kender derfor hinanden rigtig godt. 

Beboerne på Grandbo har brug for fysisk og/eller verbal støtte, motivation og vejledning til at mestre eget liv. Dette i forskellig grad, da deres handicap, funktionsevne og udviklingspotentiale kommer til udtryk på forskellig vis. Dette kommer ligeledes til udtryk i deres beskæftigelses- og aktivitetstilbud, som kan være meget forskelligartede og med forskelligt indhold og formål. 

Bostedet vigtigste formål er at yde beboerne den støtte og vejledning, som den enkelte har behov for til, at udvikle strategier og metoder for såvel social interaktion som praktiske opgaver i hverdagen, med fokus på borgerens ret til eget liv og livsførelse, med størst mulig selvstændighed og mestring af eget liv.