Menu Luk

Mentalisering

Hvad er mentalisering?

Mentalisering er kort fortalt at have en forståelse for både eget og andres følelsesliv, og hvordan vi gensidigt påvirker hinanden følelsesmæssigt. Når vi mentaliserer, forstår vi både egen og andres adfærd ud fra blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde.

Som mennesker mentaliserer vi mange gange i løbet af en dag, og som regel er vi ikke bevidste om, at vi gør det. Det er en naturlig del i interaktionen med andre mennesker, når vi er opmærksomme på vores egen og andres mentale tilstande, og hvordan vi tilpasser vores handlinger dertil. Hvis vi f.eks. oplever, at vores samtalepartner pludselig bliver stille og indelukket, kan vi forsøge at muntre vedkommende op eller spørge ind til, om der er noget galt. Dét er mentalisering, fordi vi forstår vedkommendes følelsesliv og forsøger at tilpasse vores eget dertil.

Hvorfor arbejde med mentalisering

For nogen mennesker indgår evnen til mentalisering ikke som en naturlig del i en interaktion, og det kan der være flere grunde til. Ex. kan unge som har oplevet traumer, omsorgssvigt og psykisk sårbarhed have en mere skrøbelig mentaliseringsevne

For unge i Den Miljøterapeutiske Organisation er mentaliseringsevnen ofte ikke alderstilsvarende udviklet, hvilket er med til at gøre det svært for de unge at forstå både eget og andres følelsesliv. Det ses typisk hos unge med autismespektrumforstyrrelser, hvis meget konkrete tankemønster vanskeliggør eksempelvis aflæsning af mimik og kropssprog, og de har en begrænset forestillingsevne i forhold til andres følelser. Det samme gør sig gældende for mange andre diagnostiske udfordringer, f.eks. borderline, hvor ansvarsfralæggelse og et stort/hvidt syn på andre mennesker mindsker mentaliseringsevnen.

Det er dog ikke kun som afspejling af psykisk sygdom, at mentaliseringsevnen kan være underudviklet. Det vil sige, at den enkelte unge som udgangspunkt ikke har en dårligere mentaliseringsevne end andre, men at den unge har haft en tilværelse, hvor det ikke har været muligt at få udviklet evnen tilstrækkeligt. Det kan være, fordi livet har været for svært, og egne problemer har været for dominerende, eller fordi den unge har oplevet en høj grad af isolation. Mentaliseringsevnen udvikles nemlig i takt med, at vi er sammen med andre og på den måde mentaliseres af omgivelserne. Dette sker almindeligvis i den nærmeste familie og i skolen.

Mentalisering med Den Miljøterapeutiske Organisation

I Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder vi ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang, fordi vi ved, at evnen til at mentalisere er en forudsætning for at have vedvarende og meningsfulde relationer gennem livet. At styrke den unges mentaliseringsevne er derfor ikke alene fordrende for den personlige udvikling, men understøtter også mulighederne for at udvikle et bedre socialt liv.

Teori bag mentalisering

I DMO er alle medarbejderne en del af et uddannelsesforløb i samarbejde med Center for Mentalisering. Center for Mentalisering har til formål at udbrede viden om mentalisering, og hvordan man anvender mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

Vi arbejder ud fra den teori, som Center for Mentalisering præsenterer under uddannelsesforløbet. I undervisningen præsenteres vi for en kombination af teori og praksis, som vi bruger i vores videre arbejde med udsatte børn og unge.

Uddannelsen udspringer af et initiativ fra socialstyrelsen, hvor DMO har ansøgt og er blevet udvalgt til deltagelse.

Se mere hos Socialstyrelsens evaluering af mentalisering i arbejdet med anbragte børn og unge her.

Øvelser til mentalisering

I Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder vi med mentalisering i hverdagen og i mødet med den unge. En vigtig del af mentaliseringsarbejdet er netop, at vores medarbejdere også formår at mentalisere og forstå den unges følelsesliv og handlinger, når situationer opstår i hverdagen.

Derudover arbejder vi med konkrete øvelser, der indgår som en del af behandlingen for at hjælpe den unge med at udvikle sin evne til at mentalisere.

Find relevante øvelser til mentalisering her.