Mentalisering

Hvad er mentalisering?

Mentalisering er en psykologisk teori, der beskriver, hvordan vi forstår og tolker andre menneskers adfærd. Mentalisering handler om at kunne se verden fra et andet menneskes perspektiv, og forstå hvordan deres følelser og tanker påvirker deres handlinger. Det er en vigtig del af den sociale interaktion og kan hjælpe os med at forstå og respondere på andre menneskers adfærd på en mere hensigtsmæssig måde.

Når vi mentaliserer, forstår vi både egen og andres adfærd ud fra blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde. Som mennesker mentaliserer vi mange gange i løbet af en dag, og som regel er vi ikke bevidste om, at vi gør det. Det sker helt automatisk som en naturlig del i interaktionen med andre mennesker, når vi er opmærksomme på vores egen og andres mentale tilstande – og hvordan vi tilpasser vores handlinger og adfærd dertil.

Hvorfor arbejde med mentalisering

Mentalisering er en vigtig faktor i sociale relationer, og det er derfor en god idé at arbejde med at forbedre denne færdighed. For nogle mennesker indgår evnen til mentalisering nemlig ikke som en naturlig del i en interaktion. Det kan der være flere grunde til. Mennesker, som har oplevet traumer, omsorgssvigt og psykisk sårbarhed, kan have en underudviklet mentaliseringsevne fordi fokus i højere grad har været på overlevelse.

For børn, unge og voksne i Den Miljøterapeutiske Organisation er mentaliseringsevnen ofte ikke alderssvarende udviklet, hvilket vanskeliggør forståelsen af både eget og andres følelsesliv. Det ses typisk hos børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser, hvis meget konkrete tankemønster vanskeliggør eksempelvis aflæsning af mimik og kropssprog. De har ofte ligeledes en begrænset forestillingsevne i forhold til andres følelser.

Det samme gør sig gældende for mange andre diagnostiske udfordringer – eksempelvis for mennesker med diagnosen borderline, hvor ansvarsfralæggelse og et stort/hvidt syn på andre mennesker mindsker mentaliseringsevnen.

Det er dog ikke kun som afspejling af psykisk sygdom, at mentaliseringsevnen kan være underudviklet. Det vil sige, at den enkelte som udgangspunkt ikke nødvendigvis har en dårligere mentaliseringsevne end andre, men at den unge har haft en tilværelse, hvor det ikke har været muligt at få udviklet evnen tilstrækkeligt. Det kan være, fordi livet har været for svært, og egne problemer har været for dominerende, eller fordi den enkelte har oplevet en høj grad af isolation. Mentaliseringsevnen udvikles nemlig i takt med, at vi er sammen med andre og på den måde mentaliseres af omgivelserne. Dette sker almindeligvis i den nærmeste familie og i skolen.

Læs mindre Læs mere

Teori bag mentalisering

I Den Miljøterapeutiske Organisation er alle medarbejderne en del af et uddannelsesforløb i samarbejde med Center for Mentalisering. Center for Mentalisering har til formål at udbrede viden om mentalisering, og hvordan man anvender mentaliseringsbaseret behandling i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne.

Vi arbejder ud fra den teori, som Center for Mentalisering præsenterer under uddannelsesforløbet. I undervisningen præsenteres vi for en kombination af teori og praksis, som vi bruger i vores videre arbejde med udsatte børn og unge.

Uddannelsen udspringer af et initiativ fra Socialstyrelsen, hvor DMO har ansøgt og er blevet udvalgt til deltagelse.

Se mere hos Socialstyrelsens evaluering af mentalisering i arbejdet med anbragte børn og unge her.

Hvordan kan man øge sin mentaliseringskapacitet?

Ifølge forskning kan man øge sin mentaliseringskapacitet ved at:

  • Have en positiv indstilling til sig selv og andre
  • Være nysgerrig på andre menneskers tanker og følelser
  • Have en fleksibel og åben indstilling til verden
  • Være opmærksom på egne og andres følelser
  • Være i stand til at regulere egne følelser

 

Derudover viser forskning, at børn, der vokser op i trygge og omsorgsfulde hjem, har en større chance for at udvikle en god mentaliseringskapacitet.

Mentalisering med Den Miljøterapeutiske Organisation

 

I Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder vi ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang, fordi vi ved, at evnen til at mentalisere er en forudsætning for at have vedvarende og meningsfulde relationer gennem livet. At styrke den unges mentaliseringsevne er derfor ikke alene fordrende for den personlige udvikling, men understøtter også mulighederne for at udvikle et bedre socialt liv.

Øvelser til mentalisering

I Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder vi med mentalisering i hverdagen og i mødet med den unge. En vigtig del af mentaliseringsarbejdet er netop, at vores medarbejdere også formår at mentalisere og forstå den unges følelsesliv og handlinger, når situationer opstår i hverdagen.

Derudover arbejder vi med konkrete øvelser, der indgår som en del af behandlingen for at hjælpe den unge med at udvikle sin evne til at mentalisere.

Find relevante øvelser til mentalisering her.

Flere af ydelserne:

Akut anbringelse

Behandlingen

Døgnanbringelse

Familiebehandling og familieterapi

Miljøterapi

NADA-Akupunktur

Psykiater

Sanseintegration

Støttet og overvåget samvær

Ydelses ark

§ 54-støtteperson