Ungekollegiet - botilbud til unge

Ungekollegiet - vores botilbud til unge med behov for støtte

I Den Miljøterapeutiske Organisation har vi gennem årene fulgt vores unge ind i det tidlige voksenliv, når de er flyttet fra opholdssteder til egen bolig. Det har for mange været et stort spring, til en hverdag hvor der i praksis er kommet et stort ansvar for egen selvstændighed – både i forhold til at kunne opretholde en dagligdag, passe en dagsbeskæftigelse og tillige selv have ansvar og overskud til at etablere og fastholde et socialt liv.

Det er tre store områder, som vi desværre ofte har set unge i vores målgruppe have svært ved at magte, når de flytter helt for sig selv. Isolation, afbrudt beskæftigelse eller uddannelse, samt tilbagefald i forhold til behandlingsproblematikker, har store menneskelige konsekvenser for de sårbare unge.

Det kan præge deres udvikling negativt og forlænge den tid der er behov for støtte og behandling. Vores målgruppe af unge er, ligesom alle andre unge, ivrige efter at komme ud og leve livet som de selv ønsker, men de har nogle andre forudsætninger som gør, at der er behov for støtte til at blive helt klar.

Derfor blev bostedet Ungekollegiet etableret. Det er tiltænkt unge som udvikler sig og vokser fra vores egne opholdssteder, eller som skal flytte hjemmefra og endnu ikke er helt parate til at stå på egne ben.

Ungekollegiet - et botilbud til psykisk udsatte unge

Bostedet Ungekollegiet har som sidste trin i processen mod at blive klar til at flytte i egen bolig, været en succes. Dette skal ses i forhold til målsætningen om at kunne støtte den videre udvikling i forhold til botræning, øget selvstændighed og fastholdelse i beskæftigelse og uddannelse. Erfaringen med vores målgruppe er, at de unge gennem længere tid har behov for støtte med et miljøterapeutisk grundlag i forhold til struktur, støtte og tilgang.

Behovet og efterspørgslen efter at have den støtte til overgangen til det selvstændige voksenliv har medført, at Den Miljøterapeutiske Organisation har valgt at udvide Bostedet Ungekollegiet med en ny afdeling. Den nye afdeling består af 9 lejligheder beliggende på Hasselvænget i Holbæk.

Ungekollegiet er et botilbud for unge med stor spændvidde i støttebehovet. Afdelingen rummer både unge der har en høj grad af selvstændighed, til unge der har behov for at der er miljøterapeuter tilgængelige hele døgnet.

Tilbuddet er døgndækket af miljøterapeuter, og kan imødekomme meget varierende støttebehov, fra 1:1 og ned til 15 timer/uge.

De fysiske rammer på Ungekollegiet

Ungekollegiet er et botilnud fordelt på to lokationer i Holbæk med henholdsvis 2 og 9 lejligheder, beliggende på Tidemandsvej og Hasselvænget.

Hasselvænget er et helt nybygget mindre lejlighedskompleks med tre store lejligheder i stueplan og 6 lejligheder på første sal. Centralt beliggende i Holbæk er der gode muligheder for uddannelse og beskæftigelse. To af lejlighederne i stueplan benyttes af medarbejdere. Den ene er en fælles lejlighed, som benyttes som kontor og soveplads for miljøterapeuter, men lige så vigtigt, som socialt omdrejningspunkt i det daglige, med aktivitetsmuligheder og fællesspisning. I den anden lejlighed bor en medarbejder som er en del af personalegruppen på botilbuddet. Formålet er, at de unge dermed har en tryghedsperson, som kan være med til at socialisere dem på kollegiet, og i det hele taget skabe en kultur af tryghed, fællesskab og udvikling

Lejlighederne er treværelses og udgangspunktet er, at der skal bo to unge i hver lejlighed med hvert sit værelse. Lejlighederne er indrettet med privat soveværelse og med fællesområder som stue, køkken, entré og bad. De unge indretter egne værelser, og organisationen indretter fællesarealerne. Det er en del af det behandlingsmæssige koncept, som er gennemgående i alle organisationens afdelinger. Værelserne er private, men miljøterapeuterne vil ikke kunne nægtes adgang til fællesområderne.

Rygning er kun tilladt på altanen eller i haven og der må ikke holdes husdyr på Bostedet Ungekollegiet.

Der kan være unge, som ikke er i stand til at bo sammen med andre. Dette er en mulighed, men i sådanne tilfælde er der fortsat kun et enkelt værelse til rådighed, da målsætningen vil være at komme til at bo to sammen.

Målgruppe

I forhold til målgruppen kan vores botilbud favne bredt, da Hasselvænget er godkendt til §66, §76, §85 og §107. Målgruppen er unge fra 16 til 28 år. Netop alsidighed og variation blandt beboerne er en af styrkerne ved Ungekollegiet. Alle har behov for støtte, men målsætningen er også, at de unge indbyrdes kommer til at fungere som hinandens sociale netværk, og i nogen udstrækning vil kunne være hinandens rollemodeller i forhold til eksempelvis uddannelse og beskæftigelse. Med forskellighed kommer også større muligheder for at finde andre unge, som deler interesser eller er et godt socialt match. 

Det er naturligvis ikke obligatorisk for de unge at være meget socialt aktive, og hver lejlighed kommer til at danne rammen om et individuelt tilrettelagt forløb, for den enkelte beboer. Det er altså muligt at have et stort støttebehov, og på det personlige plan være mere tilbagetrukket med behov for at blive opsøgt og fulgt helt tæt gennem dagen af miljøterapeuterne på stedet. Der er på den måde ikke en gensidig social forpligtelse for beboerne, og det er derfor ikke en nødvendig kompetence at besidde. Det er dog ambitionen, at man som ung hjælpes til at blive en del af det sammenhold, som miljøterapeuterne og rammerne forsøger at facilitere på bostedet.

Et eksempel kan være, at der er en ung med et stort støttebehov som er vokset fra sit opholdssted, enten fordi man har boet der længe, har brug for flere jævnaldrende eller af andre årsager har brug for et skifte. Behandlings- og støttebehovet er det samme, såvel som behandlingstilgangen, men rammerne og udfordringerne er anderledes. 

I forhold til tilgang og kultur på Bostedet Ungekollegiet, er målgruppen unge med psykiske udfordringer, som ikke er udadreagerende og fysisk voldsomme, som et fast kendetegn ved tanke- og reaktionsmønster. Alle kan blive vrede og reagere, men det kan ikke være på et niveau, hvor det skaber en høj grad af utryghed for andre på bostedet.

Koncept og særkende ved botilbuddet

Ungekollegiet er et botilbud med gode sociale muligheder. Unge på Hasselvænget har forskellige støttebehov. Der vil være tilknyttet miljøterapeuter, som forestår behandlingsarbejdet med udgangspunkt i en miljøterapeutisk ramme og en mentaliseringsbaseret tilgang. Miljøterapeuternes opgave er, at støtte de unge beboere i at opbygge praktiske færdigheder i form af botræning (ADL) i forbindelse med uddannelse og beskæftigelse, fritidsaktiviteter samt sociale relationer.

Ofte ses det for målgruppen, på baggrund af personlige udfordringer, at de sociale vanskeligheder er et problem. Det påvirker den overordnede trivsel, derfor også beskæftigelse, uddannelse og fritidsaktiviteter. Det er en hjørnesten i konceptet, at styrke de personlige kompetencer og få alle beboere inddraget i bostedets fællesskab, i den grad de selv ønsker og formår. Det er ønskeligt at støtte beboerne i at være en del af gruppen, hvilket betyder, at der arbejdes aktivt med at inddrage alle.

Det er vigtigt at understrege, at Ungekollegiet er et botilbud med mange muligheder for at få skabt et hjem der passer til den enkelte. Det er individuelt tilrettelagte forløb, hvor fleksibiliteten er stor. At der er gode sociale muligheder, er for mange rigtigt positivt, men behandlingen og støtten kan ses særskilt fra dette.

Mentor

For at give de bedste muligheder for de unge, har vi valgt, at der i den ene af bostedets stuelejligheder vil bo en miljøterapeut, som har en funktion som mentor. Denne vil være tryghedsskabende for de unge og vil blandt andet have sit fokus på det sociale liv, samt være én de unge kan henvende sig til og medarbejderen vil fungere som rådighedsvagt i nattetimerne.

Mentoren skal ses som en igangsætter, og den der skaber rammerne for at de unge kan mødes, samt have overblikket over de sociale relationer beboerne imellem, for at kunne skabe det bedste fællesskab for alle. Derudover vil denne også inddrages i konfliktmæglinger og være opmærksom på tendenser til eksempelvis isolation. Der er en høj grad af koordination og strukturering af fællesaktiviteter, samt individuel støtte og planlægning, forbundet med den rolle.

Derfor er det også en person som vil have en bred kontaktflade i samarbejdet omkring støtte og behandling af de unge på botilbuddet. Mentoren er medskabende af den kultur og ånd af fællesskab og gensidig tolerance, som også er kendetegnende for de andre afdelinger i Den Miljøterapeutiske Organisation.

Et botilbud med fællesspisning og aktiviteter

På botilbuddet er der en fælleslejlighed hvor medarbejderne møder ind. Her er kontor og lejligheden fungerer som socialt omdrejningspunkt for alle på Bostedet Ungekollegiet. Her vil der være mulighed for at deltage i fællesspisning, eller være sammen med miljøterapeuter og andre unge. Her vil der altid være hjælp og støtte at hente, såfremt miljøterapeuterne ikke lige er sammen med andre beboere. Der er medarbejdere på arbejde døgnet rundt, så der vil altid være en tæt på.

Fællesspisning er et koncept som tager udgangspunkt i, at de unge kan købe sig et aftensmåltid, ud fra et madbilletsystem, til en rimelig pris og derved sikres et sundt måltid.
Ved fællesspisning bliver maden lavet af medarbejdere, og der er gode muligheder for at der kan deltages i madlavningen, for de unge som ønsker det. Ofte er det en god måde at bidrage til fællesskabet, samtidig med at der er en god stund med en miljøterapeut.

På Bostedet Ungekollegiet kan der også være unge som er indskrevet med fuld forplejning.

Aktiviteterne i fælleslejligheden er tiltænkt at danne ramme om ungdomsliv og fællesskab. Lejligheden er beliggende i stueplan og i et aktivitetsperspektiv indrettet med en fælles stue hvor spisningen vil foregå. Der er en større kælder, hvor der er muligheder for aktiviteter som tilgodeser alle unge. Det kan være bordtennis, bordfodbold eller en hyggestue til kortspil og stille samtale. Der skal være plads og rum for alle, uanset hvor meget man socialt kan være deltagende. Rummelighed er et kendetegn for lejligheden, hvilket miljøterapeuterne og mentoren er medansvarlige for at sikre. I tilfælde af konflikt eller mobning i ungegruppen, handles der straks på dette. 

Det samlede billede af lejligheden er, at den bliver et socialt omdrejningspunkt, hvor de unge kan komme og være, hvad enten det er på vej hjem fra uddannelse, om aftenen hvor man mødes med sine venner eller når man har brug for en snak med miljøterapeuterne.

Alsidige muligheder og fleksibilitet på bostedet

Eftersom målgruppen af unge på Bostedet Ungekollegiet er den samme, som på vores opholdssteder, set i forhold til potentielt behandlings- og støttebehov, har vi vurderet, at det er vigtigt at kunne tage helt individuelle hensyn. Det er ikke alle i målgruppen, som formår at bo sammen med andre, da deres behandlingsproblematikker og diagnosebillede kan gøre, at de ikke formår det. Det er muligt at have eget værelse i lejligheden, uden at der bor nogen på det andet. Støttebehovet i forhold til hvor omfattende det er, kan variere, fra 1:1, til et mindre støttebehov. Der skal dog være et støtte- og/eller behandlingsbehov, som minimum er på 15 timer/uge.

Andre aktiviteter:Multihuset

Multihuset i Smedelundsgade er tilknyttet bostedet i forskellige funktioner. Det er beliggende indenfor gå-afstand og er tiltænkt at spille en væsentlig rolle i udbuddet af aktiviteter.

Multihuset vil danne den fysiske ramme om større sociale arrangementer. Det kan i det daglige være spilleaftener, bordtennisturneringer, gaming og e-sport, krea-aftener og meget andet.

Multihuset er samtidig stedet hvor der kan fejres fødselsdage og afholdes andre større fælles arrangementer. Idéen er, at der fra organisationens side også planlægges forskellige aktiviteter, herunder café, foredrag, musik, teater mv. Multihuset skal fungere som en base, der understøtter de aktivitetsmuligheder der er for alle på Ungekollegiet, og er også et sted hvor unge og medarbejdere kan mødes i et socialt og trygt regi.

Læs mere om at være ung på bosted her.

Sammenfattende

  • Bostedet Ungekollegiet er et botilbud for psykisk udsatte unge mellem 16 og 28 år. Beliggende centralt i Holbæk, på to adresser med henholdsvis 2 og 9 lejligheder.
  • Bostedet Ungekollegiet er godkendt til §66, §76, § 85 og §107.
  • Bostedet Ungekollegiet er døgndækket af miljøterapeuter, og kan imødekomme unge med varierende støttebehov, fra 1:1 – minimum 15 timer/uge.
  • Bostedet Ungekollegiet består af en række lejligheder, tiltænkt at have to beboere i hver, men det er muligt at bo alene. Målsætningen er dog at blive klar til at dele lejlighed med en anden.
  • Behandlingsformen er miljøterapeutisk med en mentaliseringsbaseret tilgang.
  • Der tilbydes bo-træning (ADL)
  • Der bor en mentor i en lejlighed sammen med de unge; en miljøterapeut hvis rolle det bliver at sikre, at alle bliver set og derudover er med til at facilitere trivsel og socialt samvær.
  • En fælleslejlighed hvor miljøterapeuterne er tilgængelige og har deres kontor. Et sted hvor der tilbydes fællesspisning og socialt samvær.
  • Multihuset med et bredt udbud af aktiviteter, og et sted der fungerer som samlingssted for større arrangementer.

Ungekollegiet

Tidemandsvej 6, 4300 Holbæk