DMO Jyderup Private Heldagsskole

Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup

Dagbehandlingstilbuddet DMO Jyderup Private Heldagsskole - grundskole og STU

DMO Jyderup Private Heldagsskole er et dagbehandlingstilbud for normaltbegavede børn og unge, der af forskellige årsager ikke kan følge et ordinært folkeskoleforløb. På DMO Jyderup Private Heldagsskole tilpasses behandling den enkelte og der arbejdes med særligt tilrettelagte undervisningsforløb. DMO Jyderup Private Heldagsskole indskriver børn fra 0. klasse til og med 10. klasse og tilbyder desuden STU-forløb.

På DMO Jyderup Private Heldagsskole er fællesskab, friluftsliv og fysisk aktivitet i fokus. Skolen ligger meget naturskønt med mange muligheder for inddragelse af naturen i undervisningen, som vi benytter os rigt af.

Fakta:

 • DMO Jyderup Private Heldagsskole er en dagbehandlingsskole for børn og unge med psykosociale, psykiatriske og/eller neuropsykologiske vanskeligheder
 • Fællesskabet er i højsædet og der er dagligt fællessamling og morgensang 
 • Behandlingen tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang og baserer sig i høj grad på den mentaliseringsbaserede miljøterapi
 • Der undervises i små grupper og med høj voksennormering
 • Der undervises i fuld fagrække af uddannede skolelærere. Eleverne føres til FP9 og FP10 i fuld eller reduceret fagrække ud fra en vurdering af den enkelte elev
 • Undervisningen tilrettelægges individuelt og med afsæt i elevens forudsætninger for læring
 • DMO Jyderup Private Heldagsskole vægter samarbejde med forældre, plejeforældre og opholdssteder højt
 • DMO Jyderup Private Heldagsskole tilbyder STU med fokus på friluftsliv, motion og håndværk

Behandlingsarbejdet

Den pædagogiske indsats i dagligdagen udgør grundpillen i behandlingsarbejdet på alle DMOs dagbehandlingstilbud. Miljøet er velstruktureret, overskueligt og forudsigeligt med tæt kontakt til professionelle omsorgsfulde voksne, der tilbyder sig som troværdige samarbejdspartnere for barnet/den unge, der kan sikre stabilitet og tryghed i perioder af barnets/den unges liv, hvor denne har brug for særlig støtte. Dette med henblik på trivsel og udvikling såvel skolefagligt som socialt og personlighedsmæssigt. Der er fokus på relationsdannelse, inddragelse og samarbejde med barnet/den unge, som en vigtig del af både undervisning og behandling.

På DMO Jyderup Private Heldagsskole arbejdes der ud fra en miljøterapeutisk og mentaliseringsbaseret tilgang. Mentalisering omhandler evnen til at forstå egne og andres adfærd gennem mentale tilstande. Arbejdet med mentalisering bidrager til, at den enkelte opnår større forståelse for eget såvel som andres følelsesliv og herigennem styrker de sociale kompetencer. Det er vigtigt for alle, uanset udfordringer, at få etableret mulighederne for et socialt liv og blive en del af et fællesskab.

Fokus på fælleskab

På DMO Jyderup Private Heldagsskole vægter vi fællesskab og sammenhold højt. Eleverne er op delt i små grupper med høj voksennormering, men der afholdes også aktiviteter på tværs af klasserne. Dette er et led i den helhedsorienterede tilgang, hvor fokus ikke udelukkende er på undervisning af faglig karakter, men også på træning af børnene og de unges sociale kompetencer. Det at indgå i fællesskaber, er for mange af børnene og de unge udfordrende, hvorfor medarbejderne på DMO Jyderup Private Heldagsskole gør særligt meget ud af at støtte eleverne i at indgå i og opleve stærke relationer, hvor alle er værdifulde for fællesskabet. Hver morgen startes dagen med fællessang, og skolens mange muligheder inden for friluftsliv og bevægelse skaber udviklende rammer for fællesskabsorienterede aktiviteter. 


Samarbejde

Som i alle DMO’s øvrige afdelinger vægter vi på DMO Jyderup Private Heldagsskole samarbejde med forældre, institutioner og kommunale instanser højt. Der er faste procedurer for forældrekontakt og opfølgning. Forældre til børn og unge, der bor på opholdssted, involveres og indbydes til samarbejdet på lige fod med forældre, hvis barn bor hjemme. Vi anser i vid udstrækning forældrene som elevens livsvidner og sætter pris på den gensidige sparring.

Aktivt friluftsliv

DMO Jyderup Private Heldagsskole ligger i naturskønne omgivelser omkranset af både sø, skov, plantage og stisystemer, hvilket giver rig mulighed for at inddrage natur og friluftsliv i undervisningen. I naturen udfordres og trænes elevernes motoriske færdigheder, samt evnen til at samarbejde og indgå i fællesskaber. Vi bruger mange timer i det fri på blandt andet fisketure eller samling ved bålpladsen. 

Der lægges ligeledes stor vægt på fysisk aktivitet i undervisningen, da det er en vigtig faktor for at kunne fremme den faglige indlæring. Skolen har cykler, kanoer, paddleboards samt havkajakker, og medarbejderne er uddannede til at have børnene og de unge med på vandet. Der er desuden et ugentligt svømmetilbud. Derudover danner vores 2 legepladser samt multibane også ramme om masser af fysisk aktivitet.

STU-Uddannelse på DMO Jyderup Private Heldagsskole

DMO Jyderup Private Heldagsskole tilbyder STU for elever med særlige special- og socialpædagogiske behov. Her er det overordnede formål den enkelte elevs personlige udvikling – som individ og som en del af samfundet. Ligestillet med udvikling og vedligeholdelse af vigtige faglige kompetencer, er også at sikre at den unge får en forståelse for sin omverden. Det betyder, at vi også lægger vægt på at opbygge kendskab til samfunds- og praksisforhold gennem arbejde med emne, der ofte relaterer sig til hverdagssituationer.  Der er fokus på at opbygge sociale kompetencer, så de unge kan fungere i almene sociale sammenhænge og på at opnå færdigheder til at kunne klare et uafhængigt voksen- og arbejdsliv. Herunder, at den enkelte unge skal lære at kunne fungere med de vilkår der er på en arbejdsplads og opnå forståelse af gængse normer og regler samt betydningen af hvad det vil sige at være en god kollega. Alt dette er led i at få opbygget lysten og evnen til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller anden meningsfuld beskæftigelse, ud fra de individuelle forudsætninger den unge har.

Den unge vil kunne gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve tilsvarende FSA / FVU.

Læs mere om vores STU uddannelse her.

Målgruppen for STU-uddannelsen er unge mellem 16 og 25 år som er udfordrede på én eller flere af følgende punkter:

 • Unge med sociale- og faglige vanskeligheder
 • Unge med en eller flere diagnoser, fx autismespektrumforstyrrelser
 • Behandlingskrævende unge som mangler strategier og/eller har begrænsede intellektuelle ressourcer
 • Unge med utryghedsfølelse i større grupper, der enten har, eller er i fare for at udvikle social fobi
 • Unge med behov for en særlig tilrettelagt uddannelse
 • Unge der har brug for hjælp til at kunne håndtere og navigere i hverdagen
 
Læs mindre Læs mere


Vi er underlagt folkeskoleloven

Det betyder, at dagbehandlingstilbuddet overholder alle formelle krav, såsom timetal, fagrække, årsplaner, praktikforløb, brobygning, UU-vejledning, projektopgaver, terminsprøver, nationale test og afgangsprøver.

 • På skolen er der ca. 50 elever fordelt i små klasser

 • Skolen er prøveafholdende, dvs. der tilbydes 9. og 10. klasses afgangsprøve

Visitationer

Der er løbende optag gennem hele skoleåret i det omfang det er muligt. Alle indskrivninger vurderes individuelt i forbindelse med visitationen.

Ønsker du at vide mere om visitation eller DMO Jyderup Private Heldagsskole generelt, kontakt da Maria Friis, chef for undervisning og beskæftigelse.

Maria Friis
Tlf: 61 31 38 93
E-mail: mf@dmo.dk

Billeder fra DMO Jyderup Private Heldagsskole