DMO Ulstrupskolen

Eskilstrupvej 18, Ulstrup. 4560 Vig
DMO Ulstrupskolen
Eskilstrupvej 18, Ulstrup. 4560 Vig
DMO Ulstrupskolen
Eskilstrupvej 18, Ulstrup. 4560 Vig
DMO Ulstrupskolen
Eskilstrupvej 18, Ulstrup. 4560 Vig
DMO Ulstrupskolen
Eskilstrupvej 18, Ulstrup. 4560 Vig
DMO Ulstrupskolen
Eskilstrupvej 18, Ulstrup. 4560 Vig
DMO Ulstrupskolen
Eskilstrupvej 18, Ulstrup. 4560 Vig
DMO Ulstrupskolen
Eskilstrupvej 18, Ulstrup. 4560 Vig
DMO Ulstrupskolen
Eskilstrupvej 18, Ulstrup. 4560 Vig
DMO Ulstrupskolen
Eskilstrupvej 18, Ulstrup. 4560 Vig
Previous slide
Next slide

Dagbehandlingstilbuddet DMO Ulstrupskolen - med grundskole og STU

DMO Ulstrupskolen er et dagbehandlingstilbud for normaltbegavede børn og unge, der har brug for undervisning i et overskueligt behandlingsorienteret miljø med tæt støtte og kontakt til professionelle voksne med en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang.

DMO Ulstrupskolen er beliggende i et fantastisk landskab ca. 5 km uden for Vig. Skolen råder over et naturskønt område, der giver mange muligheder for aktiviteter og læring og inviterer til afstresning og nærvær.

Fakta:

  • DMO Ulstrupskolen er en dagbehandlingsskole for børn og unge med psykosociale, psykiatriske og/eller neuropsykologiske vanskeligheder
  • DMO Ulstrupskolen lægger vægt på at sikre trygge rolige rammer og modtager ikke elever med omfattende hash/stofmisbrug eller udpræget fysisk udadreagerende adfærd
  • DMO Ulstrupskolen er beliggende i naturskønne omgivelser med mulighed for mange varierede aktiviteter
  • Behandlingen tager udgangspunkt i en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang og baserer sig på værdier fra narrativ terapi og mentaliseringsbaseret miljøterapi
  • Der undervises i små grupper og med høj voksennormering
  • Der undervises i fuld fagrække af uddannede skolelærere. Eleverne føres til FP9 og FP10 i fuld eller reduceret fagrække ud fra en individuel vurdering
  • DMO Ulstrupskolen vægter samarbejde med forældre og evt. opholdssteder højt
  • DMO Ulstrupskolen tilbyder STU med fokus på køkken, landbrug og dyrehold

Dagbehandlingstilbud med miljøterapeutisk tilgang

På DMO Ulstrupskolen arbejdes miljøterapeutisk og den pædagogiske tilgang er ressourcefokuseret med inddragelse af det narrative og det mentaliseringsbaserede. Fundamentet er en omfattende viden om og erfaring med behandling af børn og unge, der kæmper med psykiatriske, neuropsykologiske og/eller psykosociale vanskeligheder.

I tilgangen til den unge er lærerne på DMO Ulstrupskolen optaget af at se bagom adfærd og eventuelle diagnoser. De anskuer den enkelte unge som et unikt individ med egen identitet, historie, håb og drømme for fremtiden.

Den pædagogiske indsats i dagligdagen udgør grundpillen i behandlingsarbejdet. Miljøet er velstruktureret, overskueligt og forudsigeligt med tæt kontakt til professionelle omsorgsfulde voksne, der tilbyder sig som troværdige samarbejdspartnere for barnet/den unge, der kan sikre stabilitet og tryghed i perioder af barnets/den unges liv, hvor denne har brug for særlig støtte. Dette med henblik på trivsel og udvikling såvel skolefagligt som socialt og personlighedsmæssigt. Der er fokus på relationsdannelse, inddragelse og samarbejde med de unge, som en vigtig del af både undervisning og behandling.

Læs mindre Læs mere

Undervisningen

DMO Ulstrupskolen er en dagbehandlingstilbud, hvor der visiteres elever, som af den ene eller anden grund ikke kan favnes i folkeskolen eller i kommunale specialundervisningstilbud.

DMO Ulstrupskolen er underlagt Folkeskoleloven med dennes regler og rammer for timetal, fag og prøver. Da ikke alle elever i udgangspunktet kan honorere at følge undervisningen i samtlige fag og timer – eller måske ikke er i stand til at modtage undervisning overhovedet – tilrettelægges individuelle og progressionsfremmende indsatser, som bidrager til, at eleven på nænsom og afstemt vis bliver i stand til at udfolde mere og mere af sit samlede faglige, sociale og personlige potentiale.  

Matriklens muligheder og faciliteterne inddrages i vid udstrækning som læringsunderstøttende og meningsfulde aktiviteter i skoledagen. Der er ligeledes gode muligheder for at etablere praktikforløb i nærområdet.

Ulstrupskolen har linjefagsuddannede lærere, som foruden at varetage den daglige undervisning hvert år fører prøveparate elever til Folkeskolens FP9 og FP10-prøver.
Til Ulstrupskolen er tilknyttet egen læsevejleder, som i fast interval bistår underviserne med at tilrettelægge undervisningen for elever, der har brug for en særlig indsats relateret til læse- og skriveudvikling.

Vi tilmelder elever med behov herfor i NOTA og tilvejebringer understøttende hjælpemidler.

Ulstrupskolen samarbejder tæt med Odsherred kommunes UU-vejledning, som står til rådighed ved vores eller evt. forældres henvendelse, ligesom UU-vejleder så vidt muligt er deltagende i statusmøder for 9. og 10. klasse.

Læs mindre Læs mere

Gruppesammensætning

Undervisningen foregår i små aldersintegrerede klasser, som er sammensat med afsæt i såvel undervisningsfaglig som behandlingsfaglig vurdering af, hvor eleven er bedst placeret ift. trivsels-og læringsudbytte. Klassestørrelserne varierer således, at der er 6-10 elever i hver, om end en stor gruppe i praksis ofte holdinddeles qua 2-3-lærerfunktion.

I visse fag praktiseres ”fag på tværs”, hvor DMO Ulstrupskolens overbygningsgrupper undervises samlet. Når tiden for prøveaflæggelse nærmer sig, foretages ligeledes en holddannelse målrettet prøveforberedende undervisning.

Aktiviteter og faciliteter

DMO Ulstrupskolen råder over et afgrænset, naturskønt område, der giver mange muligheder for oplevelser og læring i naturen og forskellige udendørs og også indendørs aktiviteter – herunder bålplads, shelter, dyrefolde, stald og hestebokse. Der er mulighed for omgang med og deltagelse i pasning af DMO Ulstrupskolens dyr. Der er fire ponyer, uldgrise, geder, høns og kaniner. Efter nærmere aftale kan elever gå til ridning og horsemanship på Karlsbjerggård ca. 6 km fra skolen.

Der er mulighed for bevægelse i DMO Ulstrupskolens idrætshal og for musisk og kreativ udfoldelse i veludstyret musiklokale, billedkunstlokale og værksteder – både metalsløjd og træsløjd. Herudover er der mulighed for at deltage i madlavning i DMO Ulstrupskolens store, lyse køkken.

I visse fag praktiseres ”fag på tværs”, hvor skolens overbygningsgrupper undervises samlet. Når tiden for prøveaflæggelse nærmer sig, foretages ligeledes en holddannelse målrettet prøveforberedende undervisning. I fagene fysik og idræt samarbejdes med DMO´s andet dagbehandlingstilbud, DMO Hjembækskolen.

Samarbejde med forældre

DMO Ulstrupskolen vægter samarbejde med forældre og andet netværk særligt højt og har faste procedurer for forældrekontakt og opfølgning. Ved indskrivning tildeles eleven to kontaktpersoner fra DMO Ulstrupskolens personalegruppe, som særligt tager sig af ”deres” forældre. Forældre til unge, der bor på opholdssted, involveres og indbydes til samarbejdet på lige fod med forældre, hvis barn bor hjemme. Vi anser i vid udstrækning forældrene som elevens livsvidner og sætter pris på den gensidige sparring. Dette er desuden gældende for organisationens respektive skoler.

Skolen indbyder hvert år elevernes forældre og øvrige familie og netværk til julestue, sommerfest og markedsdag/fernisering. Arrangementerne bakkes altid op i stor stil.

Der er mulighed for bevægelse i Ulstrupskolens idrætshal og for musisk og kreativ udfoldelse i veludstyret musiklokale, billedkunstlokale og værksteder – både metalsløjd og træsløjd. Herudover er der mulighed for at deltage i madlavning i Ulstrupskolens store, lyse køkken.

I visse fag praktiseres ”fag på tværs”, hvor skolens overbygningsgrupper undervises samlet. Når tiden for prøveaflæggelse nærmer sig, foretages ligeledes en holddannelse målrettet prøveforberedende undervisning. I fagene fysik og idræt samarbejdes med DMO´s andet dagbehandlingstilbud, Hjembækskolen.

Læs mindre Læs mere

STU-Forløb

STU-forløb på DMO Ulstrupskolen sammensættes i sagens natur som individuelt tilrettelagte forløb, og forløbene har været mangeartede. DMO Ulstrupskolens vartegn er imidlertid, at matriklen, dyrehold og køkkenet indbyder til; fra jord-til-bord-inspirerede STU-forløb, hvor dyrepleje, såning/beplantning, grønt-pleje, høst og råvare-tilberedning er en del af årshjulet.

Hertil skole-traditionelle fag, mulighed for FP9 og FP10-aflæggelse, etablering af varierede praktikforløb, teori-læsning ift. evt. aflæggelse af køreprøve – til traktor eller bil. Ridning og horsemanship tilbydes også STU-eleverne på skolen.

Billeder fra DMO Ulstrupskolen