Døgnanbringelse

Hvad er døgnanbringelse?

Der findes flere forskellige former for anbringelser, hvorfor det er barnets, den unges eller voksnes behov, der afgør, hvilken type anbringelse der bedst hjælper dem videre i livet. I forbindelse med en døgnanbringelse fraflytter barnet, den unge eller voksne sit hjem for i en periode at bo på det givne anbringelsessted.

En døgnanbringelse finder sted, når det vurderes, at barnet, den unge eller voksne har behov for øget støtte i hverdagen. Der findes to forskellige typer af anbringelser:

  1. En frivillig anbringelse, hvor den unge og indehaveren af forældremyndigheden er enige om anbringelsen.
  2. En tvangsanbringelse, hvor den unges hjemkommune beslutter, at den unge skal anbringes uden for hjemmet.

Hvor foregår en døgnanbringelse?

Døgnanbringelse foregår på en døgninstitution, hvor der er uddannet personale, der kan hjælpe børnene, de unge og voksne med deres problemer. De fleste døgninstitutioner har plads til omkring 10-15 børn. De fleste af dem går også i skole, på arbejde eller er i en anden form for beskæftigelse.

Døgnanbringelse i Den Miljøterapeutiske Organisation

Den Miljøterapeutiske Organisations forskellige typer af opholdssteder og bosteder er samlet set godkendt til fire forskellige anbringelsestyper, som tillige har mulighed for fleksible pladser. Lovgivningsmæssigt er mulighederne indenfor:

  • 66 stk. 1., nr. 6, § 76, § 85, § 107

Hvornår er døgnanbringelse nødvendig?

Døgnanbringelse er ofte nødvendig for børn, unge eller voksne, der ikke kan bo hjemme på grund af problemer med familie, skole eller venner. Det kan blandt andet skyldes psykisk sygdom eller generelt mistrivsel, konflikter i hjemmet, utilstrækkelig omsorg derhjemme, overgreb, misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre sociale-, adfærds- eller tilpasningsproblemer.

Det er en indgribende afgørelse, når en anbringelse uden for hjemmet sker uden samtykke. Derfor kan anbringelsen kun finde sted, hvis der er tydelig risiko for, at barnets, den unges eller voksnes udvikling eller helbred lider alvorlig skade på grund af omsorgssvigt af forskellig art. Der skal tilmed være begrundelse for, hvorfor problemerne ikke kan løses med den unge i hjemmet.

Døgnanbringelse er normalt en midlertidig løsning, indtil problemerne er løst, eller til den unge kan flytte et andet sted hen.

Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med en døgnanbringelse?

Døgnanbringelse er en indsats, der har til formål at hjælpe barnet, den unge eller voksne og dennes familie, men det kræver, at det bliver gjort på den rigtige måde, hvis situationen skal være vellykket. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, at døgnanbringelsen kan være meget stressende  både for den unge og forældrene. Hos Den Miljøterapeutiske Organisation er vi derfor meget opmærksomme på at have et tæt samarbejde med forældrene, når det er muligt, så anbringelsen sker med tryghed fra alle parter.

Hvilke problemer kan en døgnanbringelse løse?

Døgnanbringelse er en type af pleje, der er beregnet til at hjælpe mennesker med særlige behov. 

Det er en fleksibel pleje, der kan tilpasses den enkeltes behov og giver mulighed for at få den nødvendige pleje og støtte døgnet rundt.

Flere af ydelserne:

Akut anbringelse

Behandlingen

Familiebehandling og familieterapi

Mentalisering

Miljøterapi

NADA-Akupunktur

Psykiater

Sanseintegration

Støttet og overvåget samvær

Ydelses ark

§ 54-støtteperson