Opholdssteder for børn og unge

Opholdssteder for børn og unge
Previous slide
Next slide

Hvad er et opholdssted?

Hvis et barn, ung eller voksen har brug for særlig støtte i et omfang, som ikke længere kan løses i hjemmet, kan den pågældende hjemkommune beslutte, at vedkommende skal anbringes uden for hjemmet på et opholdssted. Det kan være psykisk sygdom eller et højt konfliktniveau i hjemmet, der kan medføre en anbringelse.

Et opholdssted kan blandt andet give børn, unge og voksne mulighed for at lære, hvordan de opbygger sociale relationer til andre mennesker. Indsatsen er ligeledes rettet mod muligheden for at komme i skole eller anden dagsbeskæftigelse, hvorfor samarbejdet med en eventuel skole og forældre vægtes højt. Derudover er der fokus på at støtte anbragte i at etablere eller vedligeholde meningsfulde aktiviteter uden for opholdsstedet.

Et opholdssted kan derfor medvirke til en gradvis forberedelse og overgang til en tilværelse efter forløbet. Miljøterapeuterne på opholdsstederne i Den Miljøterapeutiske Organisation er uddannede til at kunne håndtere børn, unge og voksne med psykiske udfordringer, problematiske familieforhold og meget andet. De har derfor redskaberne til at hjælpe med at udvikle og støtte barnet, den unge eller voksne.

Opholdssteder i Den Miljøterapeutiske Organisation er godkendt til børn, unge og voksne i alderen 10-23 år med store følelsesmæssige vanskeligheder, svære psykiatriske problemstillinger og sygdom jf. lov om social service § 66, stk. 1., nr. 6, med mulighed for efterværn, samt § 107.

Børn, unge og voksne, der bor på et opholdssted, har ofte brug for en enorm omsorg og professionel hjælp. Et godt og rummeligt opholdssted har et personale, der favner både det relationelle, men også de faglige teknikker. Da barnet, den unge eller voksne er flyttet fra vante og trygge rammer, har vedkommende brug for at være omgivet af tryghed, ro og forudsigelighed således, at denne (gen)lærer at danne sociale relationer. På et godt opholdssted vil der derfor altid være fokus på at tage sig tid til at sætte sig ind i den enkeltes behov og skabe muligheder for, at den enkelte kan lære om livets basale værdier, acceptabel opførsel og generel dannelse. Den vigtigste opgave på et opholdssted er netop at hjælpe og støtte den anbragte med at kunne fungere på bedst mulig vis i livet efter opholdsstedet.

På et opholdssted bor flere børn, unge eller voksne sammen. Flere af dem laver meningsfulde aktiviteter sammen efter skole faciliteret af miljøterapeuterne. Der vil være tilknyttet en kontaktperson til hver anbragt. Det vil også være denne miljøterapeut, som vil arbejde tæt med eventuelle forældre eller anden familie.

Se vores portrætvideo om to tidligere unge på opholdsstedet Holmegården herunder.

Vil du vide mere?

Hvordan kommer børn, unge og voksne på opholdssted?

Inden en anbringelse vil kommunen udføre en børnefaglig undersøgelse for at vurdere, hvad der er behov for i det konkrete tilfælde. I særlige tilfælde kan anbringelsen dog godt ske akut og sideløbende med, at denne undersøgelse bliver udført.

Det kan være en frivillig anbringelse, hvor barnet eller den unge og indehaveren af forældremyndigheden er enige om anbringelsen, men det kan også være en anbringelse uden forældrenes samtykke, hvis der er en risiko for, at barnets eller den unges sundhed og udvikling er i fare.

Som led i undersøgelsen af sagen vil kommunen høre barnet eller den unge uden forældremyndighedsindehaverens tilstedeværelse. Denne samtale er til for, at barnet eller den unges holdning kommer til udtryk i afgørelsen. Du kan læse mere om børneinddragelse her. 

En anbringelse uden forældrenes samtykke kan blandt andet skyldes: 

 • Utilstrækkelig omsorg eller behandling
 • Overgreb
 • Misbrugsproblemer
 • Kriminel adfærd
 • Andre svære sociale-, adfærds- eller tilpasningsproblemer
Læs mindre Læs mere

Barn, ung eller voksen på opholdssted

Du kan læse mere om opholdssteder for børn, unge og voksne her

Er opholdssted og børnehjem det samme?

Børns Vilkår taler i ”Børnetelefonen” med mange børn, der har det svært derhjemme. De beskriver, at hvis et barn eller ung har det svært i hjemmet og ønsker at komme væk, udtrykker vedkommende ofte et ønske om at komme på børnehjem. Et børnehjem er en institution, hvor børn og unge under 18 år kan flytte hen, hvis de ikke kan bo hjemme med deres forældre. Udtrykker et barn eller ung et ønske om at komme på børnehjem, kan et opholdssted være en god løsning.

Du kan læse mere om Børnetelefonen og deres brevkasse her.

Hvem bestemmer, hvilket opholdssted barnet eller den unge skal på?

Når barnet eller den unge skal anbringes, er det kommunen, der bestemmer, hvor vedkommende skal anbringes. Det er også kommunen, der fastsætter rammerne for samvær og kontakt for anbragte børn og unge. Som udgangspunkt har forældrene pligt til at bidrage til udgifterne ved deres barns anbringelse uden for hjemmet. Dette bidrag beregnes af kommunen ud fra forældrenes indkomst. Kommunen vælger det anbringelsessted, som bedst kan tilgodese den enkeltes behov i det daglige. Det vil sige, at kommunen også skal fokusere på anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer for de anbragte børn. Hvis barnet eller den unge har søskende, der også er anbragt, skal kommunen (medmindre der er andre forhold, der taler imod det) så vidt muligt anbringe dem det samme sted for at opretholde vedkommendes sociale relationer. Som udgangspunkt har barnet eller den unge ret til samvær og kontakt til familien og netværket, mens vedkommende er anbragt uden for hjemmet. Det er dog kommunen der beslutter, hvordan og hvor ofte samvær skal foregå med udgangspunkt i barnet eller den unges behov. Det er derfor også kommunen, der skal sørge for, at forbindelsen mellem den anbragte og dennes familie holdes ved lige. Du kan læse mere om, hvordan kommunerne arbejder med anbringelse af børn og unge her.

Bosteder og opholdssteder

I Den Miljøterapeutiske Organisation tilbyder vi to forskellige muligheder til børn, unge og voksne, der har behov for ekstra støtte i hverdagen. Læs mere om de to typer herunder.

Bosteder

Et bosted i Den Miljøterapeutiske Organisation er blandt andet kendetaget ved at hverdagen er rammesat ud fra en grundlæggende miljøterapeutisk tilgang. Her skal en forudsigelig og velkendt struktur i hverdagen være med til at skabe den nødvendige ro, som understøtter barnets, den unge eller voksnes trivsel og udvikling.

Medarbejdernes opgave på bostederne kan blandt andet være:

 • At få skabt en personlig relation til den anbragte
 • At sikre, at strukturer og aftaler overholdes
 • At hjælpe og støtte i forbindelse med trivsel og udvikling

   

Der arbejdes aktivt med at vejlede og støtte den anbragte i at få en tiltagende selvstændig livsførelse – eksempelvis via pligter i hverdagen, som udføres med støtte, indtil den enkelte selv mestrer den pågældende pligt.

 

Du kan læse mere om vores bosteder her.

Læs mindre Læs mere

Opholdssteder

Hvis barnet, den unge eller voksne har et større støttebehov, kan vedkommende komme på et af organisationens opholdssteder. Behovet for støtte er oftere større for de unge på opholdsstederne end på bostederne, hvorfor målsætningen om at blive klar til en selvstændig tilværelse oftere har et længere tidsperspektiv.

Opholdssstederne er derfor kendetegnet ved et større fokus på behandling.

På opholdsstederne tilbyder vi blandt andet:

 • Psykiater
 • NADA
 • Sansemotorisk behandling 
 • Mentaliseringsbaserede øvelser 
 • Familiebehandling
 • Overvåget samvær

Børn, unge eller voksne der har flere psykiatriske diagnoser på samme tid, indskrives ofte på et af organisationens opholdssteder, hvor der bliver taget et særligt hensyn til den enkeltes behov med henblik på at give den rette hjælp og støtte i hverdagen. Arbejdet omkring barnet, den unge eller voksne foregår som oftest i et tæt samarbejde med flere sektorer.

Eftersom vi i Den Miljøterapeutiske Organisation både har opholds- og bosteder, kan vi imødekomme de fleste behov. Fælles for begge typer af ophold er, at det foregår i en miljøterapeutisk og mentaliseringsbaseret behandlingsramme.

Læs mindre Læs mere

Mentalisering på opholdssteder

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder vi ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Mentalisering betyder kort fortalt, at vi som mennesker har en forståelse for både eget og andres følelsesliv. I forbindelse med mentalisering forstår vi både egen og andres adfærd ud fra blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde.

For nogle mennesker indgår evnen til at mentalisere ikke som en naturlig del af en interaktion, og det kan der være flere grunde til. Det kan eksempelvis skyldes traumer, omsorgssvigt og psykisk sårbarhed, hvilket kan påvirke evnen til at mentalisere.

Denne evne kan (genop)trænes, så den unge bliver i stand til at mentalisere og indgå i en hverdag med sociale relationer.

Læs mere om mentalisering her.

Akut anbringelse

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation tilbyder vi også mulighed for anbringelse i akutte situationer. Da vi råder over flere institutioner, har vi altid mulighed for at tage imod et barn, ung eller voksen – selv med få timers varsel. Vi har mange års erfaring med anbringelser af børn, unge og voksne med forskellige typer af vanskeligheder og vi ved derfor, hvilke faktorer, vi skal medregne i en eventuel akut anbringelse.

Selvom der er tale om en akut anbringelse, som ofte er af midlertidig karakter, er vi meget opmærksomme på, at samarbejdet og kommunikationen mellem de involverede parter, er tæt og velfungerende. På den måde kan vi sikre, at alle anbragte børn, unge og voksne får det bedst mulige ophold.

Du kan læse mere om akutte anbringelser her. 

Læs mindre Læs mere

Opholdssteder på Sjælland

Alle vores opholdssteder er placeret på Vest- og Midtsjælland. Vi har opholdssteder i henholdsvis Svinninge, Jyderup, Kalundborg og Vig. Du kan læse mere om vores forskellige opholdssteder for unge her:

 

Hvis du har brug for et opholdssted på Vest- eller Midtsjælland, har Den Miljøterapeutiske organisation flere forskellige muligheder, så vi kan finde en løsning, der passer til den enkeltes behov. Fælles for alle opholdssteder er, at vi arbejder ud fra den miljøterapeutiske tilgang.

 

Du kan læse mere om vores miljøterapeutiske tilgang her.

Læs mindre Læs mere

Kort over vores opholdssteder på Sjælland