Opholdssteder for unge

Hvad er et opholdssted?

Et opholdssted for unge kan give en ung mulighed for at lære, hvordan man opbygger sociale relationer til andre mennesker. Indsatsen er også rettet mod den unges skolearbejde og samarbejdet med skolen, kontakten med forældrene samt at oprette eller vedligeholde meningsfulde aktiviteter uden for opholdsstedet. Et opholdssted kan derfor give en gradvis forberedelse og overgang til en tilværelse efter forløbet, og denne støtte og forberedelse er noget, som alle anbragte unge har brug for. De ansatte på et opholdssted er uddannet til at kunne håndtere unge med psykiske udfordringer, problematiske familieforhold og meget andet. De har derfor redskaberne til at hjælpe med at udvikle og støtte den unge.

Unge der bor på et opholdssted, har brug for en enorm omsorg og professionel hjælp. Et godt og rummeligt opholdssted har et personale, der favner både de mere personlige relationer men også de faglige teknikker. Da den unge er flyttet fra vante og trygge rammer, har de derfor brug for at være omgivet af tryghed, ro og forudsigelighed. Derfor vil et godt opholdssted tage sig tid til hver enkel ung og lære dem om livets basale værdier, acceptabel opførsel og generel dannelse, da den vigtigste opgave for et opholdssted er at hjælpe deres unge til at kunne fungere bedst muligt i deres fremtidige liv efter opholdsstedet.

På et opholdssted bor flere unge sammen og laver aktiviteter sammen efter skole. Der vil være en kontaktperson tilknyttet hver ung, og denne voksen vil yde støtte og danne relationer til den unge, som så skal hjælpe i dennes udvikling. Det vil også være denne voksen, som skal samarbejde tæt med forældrene omkring den unges tid på opholdsstedet.

Du kan læse mere om opholdssteder for unge her

Hvordan kommer man på et opholdssted for unge?

Hvis en ung har brug for særlig støtte, kan den pågældende hjemkommune beslutte, at den unge skal anbringes uden for hjemmet på et opholdssted. Det kan være psykisk sygdom eller konflikter i hjemmet, der medfører denne anbringelse. Inden anbringelsen vil kommunen udføre en børnefaglig undersøgelse for at se, hvad den individuelle unge brug for. I særlige tilfælde kan anbringelsen dog godt ske akut og sideløbende med, at denne undersøgelse bliver udført.

Det kan være en frivillig anbringelse, hvor den unge og indehaveren af forældremyndigheden er enige om anbringelsen, men det kan også være en tvangsanbringelse, hvis der er en risiko for, at den unges sundhed og udvikling er i fare. Det kan bl.a. være på grund af utilstrækkelig omsorg eller behandling, overgreb, misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale-, adfærds- eller tilpasningsproblemer. Som led i undersøgelsen af sagen vil kommunen høre den unge, uden forældremyndighedsindehaverens tilstedeværelse, og denne samtale er til for, at den unges holdning til afgørelsen kommer til udtryk.

Når den unge skal anbringes, er det kommunen, der bestemmer, hvor den unge skal anbringes, og det er også kommunen, der fastsætter nærmere vilkår og rammer for samvær og kontakt. Som udgangspunkt har forældrene pligt til at bidrage ved udgifterne ved deres barns anbringelse uden for hjemmet, og dette bidrag beregnes ud fra forældrenes indkomst. Kommunen vælger det anbringelsessted, som bedst kan tilgodese den unges behov i det daglige. Det vil sige, at kommunen også skal fokusere på anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer. Hvis en ung har søskende, der også er anbragt, skal kommunen så vidt muligt anbringe dem det samme sted, medmindre der er andre forhold, der taler imod det.

Som udgangspunkt, har den unge ret til samvær og kontakt til familien og netværket, mens de er anbragt uden for hjemmet. Men kommunen kan beslutte, hvordan og hvor ofte den unge skal se sin familie. Det er derfor også kommunen, der skal sørge for, at forbindelsen imellem den anbragte unge og dennes familie holdes ved lige.

Du kan læse mere om, hvordan man kommer på et opholdssted for unge her

Socialpædagogisk opholdssted

Et socialpædagogisk opholdssted for unge i Den Miljøterapeutiske Organisation er et miljøterapeutisk opholdssted målrettet en målgruppe af unge, som profiterer af dette. Dette betyder, at hverdagen er rammesat ud fra en grundlæggende miljøterapeutiske tilgang, hvor en tydelig, forudsigelig og velkendt struktur for hverdagen, skal give den nødvendige ro til at understøtte trivsel og udvikling for den unge. Medarbejdernes opgave er at få skabt en personlig relation til den unge, sikre at strukturer og aftaler overholdes og være med til at hjælpe den unge i trivsel og udvikling. Der arbejdes aktivt med at støtte og vejlede den unge i at få en tiltagende selvstændig livsførelse - eksempelvis via pligter i hverdagen, som laves med støtte, indtil den unge selv formår det. Støttebehovet for de unge på et socialpædagogisk opholdssted er mindre end på behandlingsinstitutioner, hvorfor målsætningen om at blive klar til en selvstændig tilværelse også oftere har et kortere tidsperspektiv. 

Opholdssteder på Sjælland

Alle vores opholdssteder er placeret på Sjælland. Vi har opholdssteder i henholdsvis Svinninge, Jyderup og Kalundborg. Du kan læse mere om vores forskellige opholdssteder for unge her:

Holmegården

Drosselvej

Egehøj

Stokkebjerghusene

Tornbrinken

Vesterhuset

Hvis du har brug for et opholdssted på sjælland, så har Den Miljøterapeutiske organisation flere forskellige muligheder, således at vi kan finde en løsning der passer til den unges behov. Du kan læse mere om vores miljøterapeutiske tilgang her. Det er en tilgang der skinner igennem på alle vores lokationer.