Målgruppe

Opholdsstederne i Den Miljøterapeutiske Organisation er godkendt til børn, unge og voksne med svære psykiske vanskeligheder og sygdom i alderen 12-27 år. Børn, unge og voksne som er i risiko for at udvikle psykisk sygdom. Normalt begavede børn, unge og voksne med symptomer på tidlig relationsforstyrrelse, der har brug for støtte af tydelige professionelle voksne i et trygt miljø

Opholdsstedernes og dagtilbuddenes særkende er relationsarbejde i en miljøterapeutisk ramme. Børn, unge og voksne må derfor kunne forventes at have mulighed for at kunne indgå i den relation, der tilbydes af de voksne, altså have en grad af tilknytningsevne. I tillæg til den miljøterapeutiske behandlingsramme, arbejdes der med en mentaliseringsbaseret tilgang. Samspillet mellem miljøterapi og mentalisering skaber et alsidigt og fagligt velfunderet behandlingsarbejde.

Organisationens forskellige typer af opholdssteder og bosteder, er samlet set godkendt til fire forskellige anbringelsestyper, og har tillige mulighed for fleksible pladser. Lovgivningsmæssigt er mulighederne indenfor:

  • 66 stk. 1., nr. 6, § 76, § 85, § 107

Behandlingen er rettet mod børn, unge og voksne, der har behov for støtte af tydelige professionelle voksne i et anerkendende miljø. Psykiatriske problemstillinger, med angst, depression og psykosociale udfordringer er en del af deres hverdag. Det er også unge med varierende diagnosebilleder, så som skizofreni, bipolar lidelse, autismespektrumforstyrrelser, emotionel ustabil personlighedsstruktur, anoreksi, selvskadende adfærd, OCD, angstproblematikker, Tourettes syndrom, PDA, tvangsprægede handlemønstre, ADHD og andre psykiske eller neurologiske problemstillinger.

De behandlingsmæssige udfordringer er komplekse og ofte omfattende for målgruppen, hvilket betyder at der for mange kan være langvarige behandlings- og anbringelsesforløb. For at fastholde et kontinuerligt, ensartet behandlingsarbejde, er der en bred vifte af muligheder for anbringelser, som tager hensyn til hvor den unge er ved anbringelsens start og hvor denne kan komme videre til, i takt med den positive udvikling. Vi har anbringelsesforløb for børn og unge, som starter med et mindre opholdssted, med højt støttebehov, til gradvist at skifte til et andet opholdssted, i takt med udviklingen og et mindre støttebehovet, og afslutningsvis at kunne tage det sidste skridt ud via en overgang på Ungekollegie eller opgangsfællesskab.       

I Den Miljøterapeutiske Organisations opholdssteder bor der mellem 3-9 unge sammen, og indflytningsalderen er fra 10 – 18 år med mulighed for forlængelse op til 30 år. Særskilt er Botilbuddet Ungekollegiet, afd. Tidemandsvej og afd. Hasselvænget for unge og voksne fra 16 - 30 år.

Der er nuancer i forhold til målgruppen på opholdsstederne, idet der er to socialpædagogiske opholdssteder, hvor tyngden i diagnostikken for de unge typisk er en smule lettere, og behandlingsbehovet tilsvarende.

Ungekollegiet med sine to afdelinger, er for unge og voksne, som har samme diagnostiske udfordringer som nævnt. Målgruppen er den samme som på opholdsstederne og støttebehovet kan derfor være tilsvarende, forstået som at det er helt individuelt og kan matche det som også er på de andre opholdssteder. Det er unge og voksne som fortsat har behov for støtte, men som uanset omfanget af dette, også vil profitere af at være en del af et botilbud, som er tilrettelagt på en anden måde.