Farmen

Beliggenhed & Faciliteter

Dagbehandlingstilbuddet Farmen er beliggende i et fantastisk istids-landskab ved Maglesø - ca. 8 km fra Holbæk. Skolens matrikel er naturskøn, omfangsrig og varieret, herunder med mange aktivitetsmuligheder. Her er fx søer, kanoer, skov, dyrehold, drivhus, højbede, shelter, bålplads, køkken, lille idrætshal, musiklokale, billedkunstlokale og bocartbane. Skolen har to ponyer, et påfuglepar, fritgående høns, to katte og adgang til at indgå i at passe 40 får og deltage ved lemning i foråret. Skolen indgår hver anden mandag i foreningsaktiviteten ”skydning” v. Knabstruphallens skydebaner, og det er efter nærmere aftale muligt at gå til ridning v. nærliggende rideskole (gåafstand).

Undervisning

Farmen er en dagbehandlingsskole, og på skolen visiteres elever, som af den ene eller anden grund ikke kan favnes i Folkeskolen eller i kommunale specialundervisningstilbud.

Farmen er underlagt Folkeskoleloven med dennes regler og rammer for skolens timer, fag og prøver. Da ikke alle elever i udgangspunktet kan honorere at følge undervisningen i alle fag og timer, eller måske ikke er i stand til at modtage undervisning overhovedet, så tilrettelægges individuelle og progressionsfremmende indsatser, som bidrager til, at eleven på nænsom og afstemt vis bliver i stand til at udfolde mere og mere af sit samlede faglige, sociale og personlige potentiale.

Matriklens muligheder og faciliteterne inddrages i vid udstrækning som læringsunderstøttende og meningsfulde aktiviteter i skoledagen. Der er også gode muligheder for at etablere praktikforløb i nærområdet.

Farmen har linjefagsuddannede lærere, som foruden at varetage den daglige undervisning hvert år fører prøveparate elever til Folkeskolens FP9 og FP10-prøver.

Til Farmen er tilknyttet egen læsevejleder, som i fast interval bistår underviserne med at tilrettelægge undervisningen for elever, som har behov for en særlig indsats relateret til læse- og skriveudvikling.

Vi tilmelder elever med behov herfor i NOTA og tilvejebringer understøttende hjælpemidler.

Farmen samarbejder tæt med Holbæk kommunes UU-vejleder, som både samtaler med skolens elever og forældre, samt deltager i statusmøder for skolens ældste elever.

Dagbehandling

Den pædagogiske indsats i dagligdagen udgør grundpillen i behandlingsarbejdet. Miljøet er velstruktureret og forudsigeligt med tydelige rammer, der ikke efterlader tvivl om, at personalet er omsorgsfulde, troværdige og stabile samarbejdspartnere, der kan sikre stabilitet og tryghed i perioder af barnets/den unges liv, hvor han eller hun har særligt brug for det. Vi tilstræber, at relationen/arbejdsalliancen og tilliden funderes, og at denne bliver det bærende element i skole og behandling. I tilgangen til den unge er vi er optagede af at se bagom adfærd og eventuelle diagnoser. Vi anskuer den enkelte unge som et unikt individ med egen identitet, historie, håb og drømme for fremtiden.

På skolen arbejdes miljøterapeutisk, og den pædagogiske tilgang er ressourcefokuseret med inddragelse af narrative og nyere kognitive metoder. Fundamentet er en omfattende viden om og erfaring med behandling af unge, der kæmper med psykiatriske, neuropsykologiske og/eller psykosociale vanskeligheder.

Gruppesammensætning

Undervisningen foregår i små aldersintegrerede grupper, som er sammensat med afsæt i såvel undervisningsfaglig som behandlingsfaglig vurdering af, hvor eleven er bedst placeret ift. trivsels-og læringsudbytte. Gruppestørrelserne varierer, således at der er 4-8 elever i hver gruppe. I visse fag praktiseres ”fag på tværs”, idet skolens overbygningsgrupper her undervises samlet. Når tiden nærmer sig for prøveaflæggelse, foretages ligeledes en holddannelse målrettet prøveforberedende undervisning. I fagene fysik og idræt samarbejdes med to andre tilsvarende skoler. Disse sidstnævnte fag læses ikke på skolen, men på hhv. Kildedammens skole afd. Vipperød samt i Knabstrup hallen – sammen med eleverne fra de respektive andre skoler.

Skole-Hjem-Samarbejde

Skolen vægter samarbejde med forældre og andet netværk meget højt, og har faste minimumsprocedurer for kontakt og opfølgning. Ved indskrivning tildeles eleven to kontaktpersoner fra skolens personalegruppe, som særligt tager sig af ”deres” forældre. Forældre til unge, der bor på opholdssted, involveres og indbydes til samarbejdet på lige fod med forældre, hvis barn bor hjemme. Vi anser i vid udstrækning forældrene som elevens livsvidner, og sætter pris på den gensidige sparring.

Skolen indbyder hvert år elevernes forældre og øvrige familie og netværk til julestue, sommerfest og markedsdag/fernisering. Arrangementerne bakkes altid op i stor stil.